SFS 2015:292 Förordning om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

150292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:931) om
statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1991:931) om statsbidrag till

särskilda insatser på skolområdet ska ha följande lydelse.

1 §

1

En huvudman inom skolväsendet kan enligt denna förordning få stats-

bidrag till kostnader för insatser av regional art som huvudmannen vidtar för

1. elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov i

grundskolan och gymnasieskolan,

2 elever med flera funktionsnedsättningar i grundsärskolan och gymna-

siesärskolan, och

3 elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gym-

nasieskolan och gymnasiesärskolan för vilka särskild undervisning anordnas
på ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus enligt 24 kap.
17 § skollagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:675.

SFS 2015:292

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015