SFS 2015:293 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

150293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya kapitel, 5 a och 14 a kap., av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

I denna förordning finns följande kapitel:

� inledande bestämmelser (1 kap.),
� huvudmän (2 kap.),
� lärotider (3 kap.),
� elever (4 kap.),
� utbildningen (5 kap.),
� fjärrundervisning (5 a kap.),
� betyg (6 kap.),
� förskolan (7 kap.),
� förskoleklassen (8 kap.),
� grundskolan (9 kap.),
� grundsärskolan (10 kap.),
� specialskolan (11 kap.),
� sameskolan (12 kap.),
� fritidshemmet (13 kap.),
� bidrag till enskilda huvudmän (14 kap.),
� utbildning vid särskilda ungdomshem (14 a kap.), och
� övriga bestämmelser (15 kap.).

5 a kap. Fjärrundervisning

Allmänt om fjärrundervisning

1 §

Fjärrundervisning får anordnas för elever i grundskolan, grundsärsko-

lan, specialskolan och sameskolan under de förutsättningar och med de be-
gränsningar som följer av 2�4 §§.

Bestämmelserna i kapitlet hindrar dock inte att en lärare som är närvarande

i klassrummet, som ett led i sin undervisning av eleverna, tar hjälp av en
annan lärare som undervisar med hjälp av informations- och kommunika-
tionsteknik och som är åtskild från eleverna i rum men inte i tid.

SFS 2015:293

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:293

2 §

Fjärrundervisning får anordnas i

1. moderna språk,
2. modersmål,
3. samiska i sameskolan, och
4. teckenspråk.
Fjärrundervisning får också användas för att ge elever studiehandledning

på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Förutsättningar för fjärrundervisning

3 §

Fjärrundervisning får genomföras endast om

1. det inte finns någon lärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 § skol-

lagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning på modersmålet och
integrerad samisk undervisning, annan lämplig person att tillgå inom en
huvudmans skolenhet, eller

2. elevunderlaget är otillräckligt.

Handledare

4 §

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lo-

kal där eleverna befinner sig.

Avtal med staten

5 §

Avtal med staten om uppgifter som avser fjärrundervisning får enbart

slutas för undervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad samisk under-
visning i grundskolan.

14 a kap. Utbildning vid särskilda ungdomshem

Inledande föreskrifter

1 §

I 24 kap. 8 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om utbildning

för skolpliktiga barn som vistas i ett sådant hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdoms-
hem).

För sådan utbildning ska relevanta bestämmelser i denna förordning tilläm-

pas med de nödvändiga avvikelser som följer av att barnet vistas i ett sådant
hem.

Huvudmannen

2 §

Huvudmannen för ett särskilt ungdomshem ska fullgöra de uppgifter i

fråga om utbildningen vid hemmet som annars huvudmannen för den skol-
form inom skolväsendet som utbildningen motsvarar har.

Förutsättningar för fjärrundervisning vid särskilda ungdomshem

3 §

Fjärrundervisning får anordnas för elever som vistas i ett särskilt ung-

domshem i samtliga ämnen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
utom svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Fjärrunder-

background image

3

SFS 2015:293

visning får också användas för att ge elever studiehandledning på modersmå-
let.

Fjärrundervisning enligt första stycket får genomföras endast om
1. det inte finns någon lärare att tillgå på hemmet som uppfyller kraven en-

ligt 2 kap. 13 § skollagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning
på modersmålet och integrerad samisk undervisning, annan lämplig person,
eller

2. elevunderlaget är otillräckligt.
Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal

där eleverna befinner sig.

Bemyndigande

4 §

Statens skolverk får, efter att ha inhämtat synpunkter från Statens insti-

tutionsstyrelse, meddela föreskrifter om verkställigheten av detta kapitel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015