SFS 2015:294 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

150294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1426) med
instruktion för Livsmedelsverket;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1426) med instruk-

tion för Livsmedelsverket

dels att 2 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 a och 12 a §§, av följande

lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,
3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser,

utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet,

4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedels-

kedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livs-
medelsområdet,

5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedels-

sektorn,

6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa,

7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att

göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat,

9. verka för en utveckling av måltider i vård, skola och omsorg,
10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling, samt

11. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde.

8 a §

Myndigheten får på begäran av en länsstyrelse utföra sådana revisio-

ner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll som avses i artikel 4.6 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.

1 Senaste lydelse 2014:1084.

SFS 2015:294

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:294

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

11 §

2

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 10 rapportera

till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som be-
hövs.

12 a §

Myndigheten ska senast den 30 september varje år till regeringen

lämna en redovisning av hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbätt-
ras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identi-
fierat och beskriva hur de kan åtgärdas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:91.