SFS 2015:295 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

150295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1464) med
instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1464) med instruktion

för Statens jordbruksverk ska införas en ny paragraf, 14 a §, av följande
lydelse.

14 a §

På begäran av en länsstyrelse får myndigheten inom sitt verksam-

hetsområde utföra sådana revisioner som avses i artikel 4.6 i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av länsstyrelsernas kon-
trollverksamhet, där bestämmelsen tillämpas eller har gjorts tillämplig enligt
nationell rätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:295

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015