SFS 2015:296 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

150296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 2 och 2 d §§ förordningen (1998:1709) om av-

gaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner ska ha följande
lydelse.

2 §

2

I denna förordning avses med

hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har

att göra med framdrivningen av fordonet,

lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utfor-

made för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning,

mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en

mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon
med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt
avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passage-

rare eller gods,

traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana
traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till
dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv 2014/44/EU, och

utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, till-

handahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden som
den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på mark-
naden.

1 Jfr kommissionens direktiv 2014/43/EU av den 18 mars 2014 om ändring av bila-
gorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder
mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jord-
bruks- eller skogsbrukstraktorer, i den ursprungliga lydelsen, samt kommissionens
direktiv 2014/44/EU av den 18 mars 2014 om ändring av bilagorna I, II och III till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks-
eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana
traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon,
i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2013:501.

SFS 2015:296

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:296

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

2 d §

3

Med EG-typgodkännande avses i denna förordning

1. ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbrännings-

motortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i
mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv 2012/46/EU, eller

2. en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller

en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de
tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den
22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga förore-
ningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om
ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens
direktiv 2014/43/EU.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:501.