SFS 2015:297 Förordning om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

150297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa
avgifter på naturgasområdet;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1330) om vissa av-

gifter på naturgasområdet

dels att 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 3, 7, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av följande ly-

delse.

1 a §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 10 kap. 5 § naturgaslagen (2005:403) i fråga om 2 och 3 §§, 6 § första

stycket, 7 och 10–12 §§,

– 8 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 och 3 §§,

8 § första stycket och 9–12 §§, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 b §

Med undre värmevärde avses i denna förordning den värmemängd

som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 normalkubikmeter gas efter
värmning eller kylning till temperaturen 25 grader Celsius och under ett tryck
om 1,01325 bar (a) samt luftöverskott av samma temperatur och tryck som
naturgasen, samt med förbränningsprodukterna kylda till 25 grader Celsius
och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

naturgaslagen (2005:403).

2 §

Avgift enligt denna förordning ska betalas av den som innehar en natur-

gasledning och som överför naturgas i en uttagspunkt.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala

sådan avgift.

3 §

Avgiften ska beräknas på den samlade energimängden i den naturgas

som den som innehar en naturgasledning överför i uttagspunkter på naturgas-
ledningen.

7 §

1

Tillsynsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre

värmevärde.

1 Senaste lydelse 2014:346.

SFS 2015:297

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:297

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

9 §

2

Försörjningstrygghetsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilo-

wattimme undre värmevärde.

10 §

3

Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en

månad efter utgången av varje kalenderkvartal till Energimarknadsinspektio-
nen rapportera energimängden i den naturgas som överförts i uttagspunkterna
angivet i kilowattimmar undre värmevärde.

Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas

enligt första stycket till Energimyndigheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:346.

3 Senaste lydelse 2012:277.