SFS 2015:298 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

150298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:DCOCFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:DCOBLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft58{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:DCOBKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i offentlighets- och <br/>sekretessf�rordningen (2009:641);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 och 10 �� och bilagan till offentlighets- och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sekretessf�rordningen (2009:641) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Sekretess g�ller hos f�ljande myndigheter avseende de unders�kningar</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som anges nedan f�r uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-<br/>miska f�rh�llanden och som kan h�nf�ras till den enskilde. F�reskrifterna i<br/>24 kap. 8 � tredje stycket f�rsta meningen och fj�rde stycket offentlighets-<br/>och sekretesslagen (2009:400) g�ller, om inte en l�ngre g�ende begr�nsning i<br/>sekretessen anges i det f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1 Senaste lydelse 2015:134. �ndringen inneb�r bl.a. att Presst�dsn�mnden tas bort ur<br/>f�rteckningen.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighet</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft10">Unders�kning</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft18">S�rskilda begr�ns-<br/>ningar i sekretessen</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�nstyrelserna</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft18">unders�kningar om at-<br/>tityder hos l�nets inv�-<br/>nare till att bo, leva och<br/>verka i l�net</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft18">sekretessen g�ller en-<br/>dast uppgifter om en-<br/>skildas personliga f�r-<br/>h�llanden</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Myndigheten f�r radio<br/>och tv</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft18">unders�kningar om tid-<br/>ningsdistributionens<br/>kostnadsutveckling</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft18">sekretessen g�ller en-<br/>dast uppgifter om en-<br/>skildas ekonomiska<br/>f�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Myndigheten f�r sam-<br/>h�llsskydd och bered-<br/>skap</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft18">unders�kningar av<br/>olycksh�ndelser och<br/>r�ddningsinsatser</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Myndigheten f�r ung-<br/>doms- och civilsamh�l-<br/>lesfr�gor</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft18">unders�kningar om<br/>ungdomars attityder,<br/>v�rderingar och lev-<br/>nadsvillkor</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:298</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 juni 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:298</b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">unders�kningar om det<br/>civila samh�llets vill-<br/>kor, sammans�ttning<br/>och utveckling</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">Myndigheten f�r v�rd-<br/>och omsorgsanalys</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">unders�kningar om<br/>v�rdens och omsor-<br/>gens funktionss�tt samt<br/>om effektiviteten i stat-<br/>liga �taganden och<br/>verksamheter inom<br/>v�rd och omsorg</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">utv�rderingar av infor-<br/>mation om v�rd och<br/>omsorg som l�mnas till<br/>enskilda samt av stat-<br/>liga reformer och andra<br/>statliga initiativ inom<br/>v�rd och omsorg</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">Myndigheten f�r yrkes-<br/>h�gskolan</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">unders�kningar om ut-<br/>bildningar inom myn-<br/>dighetens ansvarsom-<br/>r�de och om s�kande-<br/>frekvensen och arbets-<br/>marknadsutfallet n�r<br/>det g�ller s�dana ut-<br/>bildningar</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">unders�kningar om stu-<br/>derandes bakgrund och<br/>deras v�gval efter stu-<br/>dierna</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Polismyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">unders�kningar om hur<br/>brottsoffer upplever<br/>sina kontakter med<br/>Polismyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft22">sekretessen g�ller en-<br/>dast uppgifter om en-<br/>skildas personliga f�r-<br/>h�llanden</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringskansliet</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">unders�kningar i Justi-<br/>tiedepartementet om<br/>l�ngtidsd�mda <br/>(Ju 1986:C)</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft22">sekretessen g�ller en-<br/>dast uppgifter om en-<br/>skildas personliga f�r-<br/>h�llanden</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:298</b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft32">unders�kningar i Justi-<br/>tiedepartementet dels<br/>om utvisning p� grund<br/>av brott (Ju 2001:J),<br/>dels om p�f�ljdsval<br/>och straffm�tning vid<br/>v�llande till annans<br/>d�d, grovt brott, och<br/>v�llande till kropps-<br/>skada eller sjukdom,<br/>grovt brott</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft32">sekretessen g�ller en-<br/>dast uppgifter om en-<br/>skildas personliga f�r-<br/>h�llanden</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft32">unders�kningar om ef-<br/>fekter av f�r�ndringar<br/>inom skatte-, bidrags-<br/>och socialavgiftsom-<br/>r�det, om inkomst- och<br/>f�rm�genhetsf�rdelning<br/>samt om f�rdelnings-<br/>effekter av de offent-<br/>liga v�lf�rdssystemen</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft32">unders�kningar om ut-<br/>veckling, f�r�ndring<br/>samt effekter av �tg�r-<br/>der inom omr�dena<br/>jakt och fiske, djur,<br/>jord- och skogsbruk,<br/>livsmedel, landsbygd,<br/>milj� och naturresur-<br/>ser, energi, kommuni-<br/>kationer, n�ringsverk-<br/>samhet, arbetsmarknad,<br/>undervisning och ut-<br/>bildning, socialtj�nst,<br/>h�lso- och sjukv�rd,<br/>tandv�rd, planl�ggning,<br/>byggande samt bostad </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft32">unders�kningar om ef-<br/>fekter av f�r�ndringar i<br/>finansiella instituts<br/>ekonomiska f�rh�llan-<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft32">unders�kning om s�r-<br/>behandlande �tg�rder<br/>mot romer under 1900-<br/>talet</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft32">sekretessen g�ller en-<br/>dast uppgifter om en-<br/>skildas personliga f�r-<br/>h�llanden</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:298</b></p> <p style="position:absolute;top:176px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">2</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Sekretess g�ller i personaladministrativ verksamhet hos f�ljande myn-</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">digheter f�r uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-<br/>sonnummer och andra j�mf�rbara uppgifter avseende personalen, uppgift i<br/>form av fotografisk bild som utg�r underlag f�r tj�nstekort samt uppgift om<br/>n�rst�ende till personalen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan<br/>att den som uppgiften r�r eller n�gon n�rst�ende till honom eller henne lider<br/>men:</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46"> F�rs�kringskassan,<br/> hyres- och arrenden�mnder,</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om unders�kningar och ut-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">v�rderingar som har utf�rts av Myndigheten f�r v�rdanalys.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om unders�kningar som har</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">utf�rts av Presst�dsn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft46">Johan Lundmark<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft46">unders�kning om till-<br/>l�mpningen av straff-<br/>best�mmelsen om kon-<br/>takt med barn i sexuellt<br/>syfte</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft46">sekretessen g�ller en-<br/>dast uppgifter om en-<br/>skildas personliga f�r-<br/>h�llanden</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">2 Senaste lydelse 2014:1369. �ndringen inneb�r att Genomf�randekommitt�n f�r nya<br/>Polismyndigheten tas bort ur f�rteckningen.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2015:298</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft53">3</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Sakregister till bilagan</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Siffrorna avser punkter i bilagan</i></p> <p style="position:absolute;top:299px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Mobila maskiner</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft50">121</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten f�r radio och tv</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft50">64, 101</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft50">13, 31</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Post- och telestyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft50">99</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">Prisreglering, hos regeringen</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft50">1</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">3 Senaste lydelse 2015:134. �ndringen inneb�r bl.a. att Presst�dsn�mnden tas bort ur<br/>f�rteckningen.</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft50">Verksamheten best�r i</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft58">S�rskilda begr�nsningar i sekretes-<br/>sen</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft58">145. tillsyn hos l�nsstyrelser enligt<br/>lagen (2009:62) om �tg�rder mot<br/>penningtv�tt och finansiering av ter-<br/>rorism</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft60">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i offentlighets- och
sekretessf�rordningen (2009:641);

utf�rdad den 28 maj 2015.

Regeringen f�reskriver att 7 och 10 �� och bilagan till offentlighets- och

sekretessf�rordningen (2009:641) ska ha f�ljande lydelse.

7 �

1 Sekretess g�ller hos f�ljande myndigheter avseende de unders�kningar

som anges nedan f�r uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska f�rh�llanden och som kan h�nf�ras till den enskilde. F�reskrifterna i
24 kap. 8 � tredje stycket f�rsta meningen och fj�rde stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) g�ller, om inte en l�ngre g�ende begr�nsning i
sekretessen anges i det f�ljande.

1 Senaste lydelse 2015:134. �ndringen inneb�r bl.a. att Presst�dsn�mnden tas bort ur
f�rteckningen.

Myndighet

Unders�kning

S�rskilda begr�ns-
ningar i sekretessen

l�nstyrelserna

unders�kningar om at-
tityder hos l�nets inv�-
nare till att bo, leva och
verka i l�net

sekretessen g�ller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga f�r-
h�llanden

Myndigheten f�r radio
och tv

unders�kningar om tid-
ningsdistributionens
kostnadsutveckling

sekretessen g�ller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska
f�rh�llanden

Myndigheten f�r sam-
h�llsskydd och bered-
skap

unders�kningar av
olycksh�ndelser och
r�ddningsinsatser

Myndigheten f�r ung-
doms- och civilsamh�l-
lesfr�gor

unders�kningar om
ungdomars attityder,
v�rderingar och lev-
nadsvillkor

SFS 2015:298

Utkom fr�n trycket
den 5 juni 2015

background image

2

SFS 2015:298

unders�kningar om det
civila samh�llets vill-
kor, sammans�ttning
och utveckling

Myndigheten f�r v�rd-
och omsorgsanalys

unders�kningar om
v�rdens och omsor-
gens funktionss�tt samt
om effektiviteten i stat-
liga �taganden och
verksamheter inom
v�rd och omsorg

utv�rderingar av infor-
mation om v�rd och
omsorg som l�mnas till
enskilda samt av stat-
liga reformer och andra
statliga initiativ inom
v�rd och omsorg

Myndigheten f�r yrkes-
h�gskolan

unders�kningar om ut-
bildningar inom myn-
dighetens ansvarsom-
r�de och om s�kande-
frekvensen och arbets-
marknadsutfallet n�r
det g�ller s�dana ut-
bildningar

unders�kningar om stu-
derandes bakgrund och
deras v�gval efter stu-
dierna

Polismyndigheten

unders�kningar om hur
brottsoffer upplever
sina kontakter med
Polismyndigheten

sekretessen g�ller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga f�r-
h�llanden

Regeringskansliet

unders�kningar i Justi-
tiedepartementet om
l�ngtidsd�mda
(Ju 1986:C)

sekretessen g�ller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga f�r-
h�llanden

background image

3

SFS 2015:298

unders�kningar i Justi-
tiedepartementet dels
om utvisning p� grund
av brott (Ju 2001:J),
dels om p�f�ljdsval
och straffm�tning vid
v�llande till annans
d�d, grovt brott, och
v�llande till kropps-
skada eller sjukdom,
grovt brott

sekretessen g�ller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga f�r-
h�llanden

unders�kningar om ef-
fekter av f�r�ndringar
inom skatte-, bidrags-
och socialavgiftsom-
r�det, om inkomst- och
f�rm�genhetsf�rdelning
samt om f�rdelnings-
effekter av de offent-
liga v�lf�rdssystemen

unders�kningar om ut-
veckling, f�r�ndring
samt effekter av �tg�r-
der inom omr�dena
jakt och fiske, djur,
jord- och skogsbruk,
livsmedel, landsbygd,
milj� och naturresur-
ser, energi, kommuni-
kationer, n�ringsverk-
samhet, arbetsmarknad,
undervisning och ut-
bildning, socialtj�nst,
h�lso- och sjukv�rd,
tandv�rd, planl�ggning,
byggande samt bostad

unders�kningar om ef-
fekter av f�r�ndringar i
finansiella instituts
ekonomiska f�rh�llan-
den

unders�kning om s�r-
behandlande �tg�rder
mot romer under 1900-
talet

sekretessen g�ller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga f�r-
h�llanden

background image

4

SFS 2015:298

10 �

2

Sekretess g�ller i personaladministrativ verksamhet hos f�ljande myn-

digheter f�r uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra j�mf�rbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utg�r underlag f�r tj�nstekort samt uppgift om
n�rst�ende till personalen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan
att den som uppgiften r�r eller n�gon n�rst�ende till honom eller henne lider
men:

 F�rs�kringskassan,
 hyres- och arrenden�mnder,

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om unders�kningar och ut-

v�rderingar som har utf�rts av Myndigheten f�r v�rdanalys.

3. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om unders�kningar som har

utf�rts av Presst�dsn�mnden.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

unders�kning om till-
l�mpningen av straff-
best�mmelsen om kon-
takt med barn i sexuellt
syfte

sekretessen g�ller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga f�r-
h�llanden

2 Senaste lydelse 2014:1369. �ndringen inneb�r att Genomf�randekommitt�n f�r nya
Polismyndigheten tas bort ur f�rteckningen.

background image

5

SFS 2015:298

Bilaga

3

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Mobila maskiner

121

Myndigheten f�r radio och tv

64, 101

Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap

13, 31

Post- och telestyrelsen

99

Prisreglering, hos regeringen

1

3 Senaste lydelse 2015:134. �ndringen inneb�r bl.a. att Presst�dsn�mnden tas bort ur
f�rteckningen.

Verksamheten best�r i

S�rskilda begr�nsningar i sekretes-
sen

145. tillsyn hos l�nsstyrelser enligt
lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av ter-
rorism

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;