SFS 2015:298 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

150298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ och bilagan till offentlighets- och

sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2015:134. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Presstödsnämnden⬝ tas bort ur
förteckningen.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begräns-
ningar i sekretessen

länstyrelserna

undersökningar om at-
tityder hos länets invå-
nare till att bo, leva och
verka i länet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Myndigheten för radio
och tv

undersökningar om tid-
ningsdistributionens
kostnadsutveckling

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska
förhållanden

Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap

undersökningar av
olyckshändelser och
räddningsinsatser

Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhäl-
lesfrågor

undersökningar om
ungdomars attityder,
värderingar och lev-
nadsvillkor

SFS 2015:298

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

2

SFS 2015:298

undersökningar om det
civila samhällets vill-
kor, sammansättning
och utveckling

Myndigheten för vård-
och omsorgsanalys

undersökningar om
vårdens och omsor-
gens funktionssätt samt
om effektiviteten i stat-
liga åtaganden och
verksamheter inom
vård och omsorg

utvärderingar av infor-
mation om vård och
omsorg som lämnas till
enskilda samt av stat-
liga reformer och andra
statliga initiativ inom
vård och omsorg

Myndigheten för yrkes-
högskolan

undersökningar om ut-
bildningar inom myn-
dighetens ansvarsom-
råde och om sökande-
frekvensen och arbets-
marknadsutfallet när
det gäller sådana ut-
bildningar

undersökningar om stu-
derandes bakgrund och
deras vägval efter stu-
dierna

Polismyndigheten

undersökningar om hur
brottsoffer upplever
sina kontakter med
Polismyndigheten

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Regeringskansliet

undersökningar i Justi-
tiedepartementet om
långtidsdömda
(Ju 1986:C)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

3

SFS 2015:298

undersökningar i Justi-
tiedepartementet dels
om utvisning på grund
av brott (Ju 2001:J),
dels om påföljdsval
och straffmätning vid
vållande till annans
död, grovt brott, och
vållande till kropps-
skada eller sjukdom,
grovt brott

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar om ef-
fekter av förändringar
inom skatte-, bidrags-
och socialavgiftsom-
rådet, om inkomst- och
förmögenhetsfördelning
samt om fördelnings-
effekter av de offent-
liga välfärdssystemen

undersökningar om ut-
veckling, förändring
samt effekter av åtgär-
der inom områdena
jakt och fiske, djur,
jord- och skogsbruk,
livsmedel, landsbygd,
miljö och naturresur-
ser, energi, kommuni-
kationer, näringsverk-
samhet, arbetsmarknad,
undervisning och ut-
bildning, socialtjänst,
hälso- och sjukvård,
tandvård, planläggning,
byggande samt bostad

undersökningar om ef-
fekter av förändringar i
finansiella instituts
ekonomiska förhållan-
den

undersökning om sär-
behandlande åtgärder
mot romer under 1900-
talet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

4

SFS 2015:298

10 §

2

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, per-
sonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i
form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� Försäkringskassan,
� hyres- och arrendenämnder,

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och ut-

värderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har

utförts av Presstödsnämnden.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

undersökning om till-
lämpningen av straff-
bestämmelsen om kon-
takt med barn i sexuellt
syfte

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

2 Senaste lydelse 2014:1369. �ndringen innebär att ⬝Genomförandekommittén för nya
Polismyndigheten⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

5

SFS 2015:298

Bilaga

3

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Mobila maskiner

121

Myndigheten för radio och tv

64, 101

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13, 31

Post- och telestyrelsen

99

Prisreglering, hos regeringen

1

3 Senaste lydelse 2015:134. �ndringen innebär bl.a. att ⬝Presstödsnämnden⬝ tas bort ur
förteckningen.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

145. tillsyn hos länsstyrelser enligt
lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av ter-
rorism

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015