SFS 2015:299 Förordning om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

150299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1923) med
instruktion för Statens medieråd;

utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2010:1923) med instruktion

för Statens medieråd ska ha följande lydelse.

3 a §

1

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och aktörer,

däribland det civila samhällets organisationer, i syfte att stärka barn och unga
som medvetna medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska särskilt samverka med Myndigheten för radio och tv,

Myndigheten för tillgängliga medier och Nordiskt informationscenter för
medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet
i uppgiften att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:183.

SFS 2015:299

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015