SFS 2015:391 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

150391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 17 juni 2015.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2015:284) med instruktion för

Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

4 §

Socialstyrelsen ska

1. genom kunskapsstöd och föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården

och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verk-

samhetsområde,

3. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhets-

område,

4. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom

forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av insat-
ser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för barn
med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter när sådana insatser rör
dem, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,

5. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, social-

tjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
genom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

7. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsområde, och

8. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och sak-

ligt informations- och utbildningsmaterial om uppfödning av spädbarn och
småbarn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av
den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och
om ändring av direktiv 1999/21/EG, i lydelsen enligt kommissionens förord-
ning (EG) nr 1243/2008.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

SFS 2015:391

Utkom från trycket
den 26 juni 2015

background image

2

SFS 2015:391

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)