SFS 2015:601 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

150601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (2013:208);

utfärdad den 29 oktober 2015.

Regeringen föreskriver att 24 § elförordningen (2013:208) ska ha följande

lydelse.

24 §

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. offentliggörande av villkor enligt 8 kap. 4 b § ellagen (1997:857),
2. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 § tredje stycket

ellagen,

3. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 § andra stycket ellagen

ska innehålla, och

4. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b §

ellagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:601

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015