SFS 2015:603 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 29 oktober 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § och 11 kap. 7 § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med en

myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar med
stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förva-
ring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid
hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen
(1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan
eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

11 kap.

7 §

Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (2015:602) om överläm-

nande av allmänna handlingar för förvaring en allmän handling som innehål-
ler en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även hos det enskilda organet.

Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretess-
bestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon
av dess organisatoriska delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller till och med den 31 december 2016 för enskilda

organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överläm-
nande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.

1 Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10.

SFS 2015:603

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

2

SFS 2015:603

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)