SFS 2015:605 Förordning om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

150605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring;

utfärdad den 29 oktober 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen

(2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 14 och 17 §§ lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar

för förvaring i fråga om 9 och 11 §§, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Allmänna handlingar från statliga myndigheter

Ansökan

2 §

En ansökan om tillstånd att överlämna allmänna handlingar för förva-

ring ska ges in till Riksarkivet. Ansökan ska vara skriftlig.

3 §

Riksarkivet ska bereda ansökan och med ett eget yttrande lämna över

ärendet till regeringen. Vid beredningen av ansökan ska Riksarkivet samråda
med berörda myndigheter och enskilda organ.

Register

4 §

Riksarkivet ska föra ett register över förvaringen av allmänna hand-

lingar som har överlämnats från statliga myndigheter.

Av registret ska det framgå vilka enskilda organ som förvarar allmänna

handlingar som har överlämnats.

5 §

Riksarkivet ska avgiftsfritt hålla registret tillgängligt för allmänheten

genom en publik webbplats.

6 §

Registret ska innehålla

1. namn och organisationsnummer på de enskilda organ som med regering-

ens tillstånd förvarar allmänna handlingar,

2. en hänvisning till en arkivbeskrivning över de handlingar som förvaras

hos ett enskilt organ,

SFS 2015:605

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

2

SFS 2015:605

3. namnet på den myndighet som handlingarna har överlämnats från,
4. datum för regeringens beslut om tillstånd till överlämnande och förva-

ring, och

5. datum för när de allmänna handlingarna senast ska återlämnas.
Om handlingar har överlämnats för förvaring från ett enskilt organ till ett

annat enskilt organ ska registret innehålla uppgifter om samtliga enskilda
organ som har eller har haft tillstånd till förvaringen.

7 §

Om ett enskilt organ delvis har återlämnat allmänna handlingar ska det

framgå av registret. Om organet har återlämnat samtliga handlingar ska orga-
net tas bort från registret.

Tillsyn

8 §

Riksarkivet har ansvar för tillsynen över allmänna handlingar som över-

lämnats för förvaring från statliga myndigheter. I tillsynen ingår att

1. föra det register som avses i 4 §,
2. årligen ta in, kontrollera och utvärdera enskilda organs rapportering,
3. regelbundet inspektera enskilda organs förvaring av allmänna hand-

lingar, och

4. i övrigt kontrollera att förvaringen av allmänna handlingar sker i över-

ensstämmelse med lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna hand-
lingar för förvaring.

Riksarkivet får meddela närmare föreskrifter om enskilda organs egenkon-

troll och rapporteringskyldighet.

Avgifter

9 §

Riksarkivet ska ta ut avgifter för

1. uppdatering av registret enligt 6 och 7 §§,
2. kontroll och utvärdering av enskilda organs rapportering enligt 8 § första

stycket 2, och

3. regelbundna inspektioner av organens förvaring enligt 8 § första stycket

3.

Riksarkivet får meddela närmare föreskrifter om avgifterna för tillsynen

enligt första stycket.

�vriga bestämmelser

10 §

Riksarkivet får, i fråga om allmänna handlingar från statliga myndig-

heter, meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen
(2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring och denna
förordning.

Allmänna handlingar från kommunala myndigheter

11 §

En kommun får meddela sådana föreskrifter om ansökan, förvarings-

tid, återlämnande och tillsyn som följer av 4, 5, 7 och 8 §§ lagen (2015:602)
om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

Det som sägs om kommuner i första stycket avser även landsting.

background image

3

SFS 2015:605

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förva-
ring.

3. Den upphävda förordningen gäller dock till och med den 31 december

2016 för enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett
beslut om överlämnande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Emma Alskog
(Kulturdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015