SFS 2015:613 Förordning om militär grundutbildning

150613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om militär grundutbildning;

utfärdad den 29 oktober 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om frivillig militär grund-

utbildning inom Försvarsmakten och om förmåner och villkor för dem som är
antagna till eller genomgår sådan utbildning.

2 §

I denna förordning avses med

1. militär grundutbildning: en allmän grundläggande militär utbildning

inom Försvarsmakten och en därpå följande utbildning inom Försvarsmakten
som syftar till att den som genomgått utbildningen ska kunna

a) krigsplaceras enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat

eller sjöman,

c) påbörja utbildning som kan leda till anställning som yrkes- eller reserv-

officer, eller

d) teckna avtal som hemvärnsman, och
2. rekryt: den som har antagits till eller genomgår utbildning enligt denna

förordning.

Antagning till och skiljande från utbildning

3 §

Försvarsmakten beslutar efter ansökan om antagning till militär grund-

utbildning.

4 §

För att bli antagen till militär grundutbildning krävs att den sökande är

svensk medborgare och har fyllt 18 år.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning

till militär grundutbildning.

5 §

Från militär grundutbildning får den skiljas som

1. själv ansöker om det,
2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte

kan tillgodogöra sig den.

SFS 2015:613

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

2

SFS 2015:613

Utbildningens innehåll

6 §

Den militära grundutbildningen ska ge grundläggande militära färdig-

heter samt kunskaper om det svenska försvaret och dess syfte. Vidare ska den
militära grundutbildningen ge de särskilda militära färdigheter och kunskaper
som behövs för att kunna

a) krigsplaceras i en befattning i totalförsvaret,
b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat

eller sjöman,

c) antas till utbildning som kan leda till en anställning som yrkes- eller

reservofficer, eller

d) teckna avtal som hemvärnsman.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den militära

grundutbildningen.

Ordnings- och bevakningsuppgifter får innefattas i utbildningen endast i

den utsträckning som det är nödvändigt för att utbildningsmålen ska uppnås
eller om det finns särskilda skäl för det och rekryten har lämplig utbildning
för uppgiften.

7 §

Den militära grundutbildningen ska omfatta minst 120 utbildningsdagar

och högst 365 utbildningsdagar.

Prövning och godkännande

8 §

Försvarsmakten beslutar om godkännande av rekryten efter genomförd

utbildning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om vad som krävs för att god-

kännas.

Utbildningspremie

9 §

Den som godkänts av Försvarsmakten efter genomförd utbildning enligt

denna förordning har rätt till utbildningspremie med ett belopp som motsvarar
vad han eller hon sammantaget fått i månadsersättning under den militära
grundutbildningen.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur utbildningspremien ska

beräknas om rekryten gjort uppehåll i utbildningen eller bytt inriktning för
utbildningen.

Förmåner

10 §

Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt till

ersättning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ersättningens storlek.

11 §

Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt till två

fria högskoleprov.

Rekryten har rätt att delta i högskoleprov enligt första stycket inom ramen

för utbildningen om inte verksamheten lägger särskilda hinder i vägen.

background image

3

SFS 2015:613

12 §

För den som genomgår utbildning enligt denna förordning tillämpas

det som anges om hälso- och sjukvård, fri tandvård, familjebidrag, ekono-
miskt stöd, begravningshjälp och försäkringsskydd i 5�10 kap. förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Rehabilitering

13 §

För den som genomgår utbildning enligt denna förordning tillämpas

det som anges om rehabilitering och ersättning till anhöriga i 8 kap. 6�11 §§
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Ersättning efter skiljande från utbildning

14 §

Den som enligt 5 § skiljs från utbildning enligt denna förordning får

ersättning från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e
dagen från det att beslutet om att skilja honom eller henne från utbildningen
meddelades, dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslu-
tats. Ersättning betalas med ett belopp som motsvarar den ersättning som
rekryten hade vid skiljandet från utbildningen.

Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta att ersättning enligt

första stycket inte ska ges eller att den ska sättas ned.

Medinflytande

15 §

Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt att

utöva inflytande över utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att
rekryterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och
ska säkerställa att rekryterna får information om sin rätt att utöva inflytande
över utbildningen.

I Försvarsmaktens högkvarter och vid enheter inom Försvarsmakten som

bedriver utbildning av rekryter ska det finnas personal som är ansvarig för
frågor som rör rekryternas medinflytande.

Personskadeskydd

16 §

I 7 kap. 2�6 §§ samt 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och i

lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestäm-
melser om rätt till ersättning för personskada för den som genomgår utbild-
ning enligt denna förordning.

Skydd för anställning

17 §

I lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring

inom totalförsvaret m.m. finns bestämmelser om skydd för anställning för den
som genomgår utbildning enligt denna förordning.

�verklagande

18 §

Beslut om antagning till och skiljande från utbildning enligt 3 och 5 §§

får överklagas till Statens överklagandenämnd. �verklagandenämndens
beslut får inte överklagas.

background image

4

SFS 2015:613

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Beslut om utbildningspremie enligt 9 § samt förmåner och villkor enligt

10, 12 och 14 §§ får överklagas till Statens överklagandenämnd.
�verklagandenämndens beslut får inte överklagas.

19 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabili-
tering och ersättning till anhöriga enligt 13 § får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:590) om grund-

läggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten.

3. Förordningen tillämpas även på rekryter som före ikraftträdandet har

antagits till utbildning enligt förordningen (2010:590) om grundläggande och
kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, men som vid ikraft-
trädandet ännu inte har påbörjat utbildningen.

4. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för rekryter som före

ikraftträdandet har antagits till utbildning enligt förordningen (2010:590) om
grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten,
och som påbörjat utbildningen före den nya förordningens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)