SFS 2015:614 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

150614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 29 oktober 2015.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med bestäm-

melser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Den militära personalen består av följande grupper.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till grup-

perna yrkesofficerare och reservofficerare.

1 Senaste lydelse 2010:652.

Grupp

Omfattar

1. Yrkesofficerare

2. Reservofficerare

3. Anställda gruppbefäl, soldater
och sjömän

4. Officersaspiranter

De som är anställda tills vidare som
militära tjänstemän i Försvarsmakten
enligt officersförordningen (2007:1268)
och som tjänstgör kontinuerligt.

De som är anställda tills vidare som
militära tjänstemän i Försvarsmakten
enligt 18 eller 20 § officersförordningen
(2007:1268) och som tjänstgör tidvis.

De som är tidsbegränsat anställda eller
tillsvidareanställda som militära tjänste-
män och som tjänstgör kontinuerligt
eller tidvis och som inte är yrkes- eller
reservofficerare.

De som är antagna till eller genomgår
grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten eller utbildning som
leder till officersexamen vid Försvars-
högskolan.

SFS 2015:614

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

2

SFS 2015:614

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

5. Rekryter

6. Totalförsvarspliktig personal

7. Krigsfrivillig personal

8. Hemvärnsmän

9. Frivillig personal

10. Tjänstepliktig personal

11. Personal i Försvarsmaktens
internationella militära insatser

De som är antagna till eller genomgår
militär utbildning inom Försvarsmakten
enligt förordningen (2015:613) om mili-
tär grundutbildning.

Totalförsvarspliktiga som enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt har
skrivits in eller krigsplacerats för tjänst-
göring i Försvarsmakten och som inte
tillhör någon av grupperna under 1�5.

Personal som med stöd av särskilda
föreskrifter har antagits såsom krigs-
frivilliga.

Personal som ingått avtal enligt 5 §
hemvärnsförordningen (1997:146).

Personal som ingått avtal med Försvars-
makten enligt 4 § förordningen
(1994:524) om frivillig försvars-
verksamhet.

Personal som antingen såsom civila
tjänstemän vid Försvarsmakten eller
annars utan att tillhöra någon av grup-
perna 1�9 har tagits i anspråk för tjänst-
göring i Försvarsmaktens krigs-
organisation.

Personal som tjänstgör i internationella
militära insatser.