SFS 2015:617 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

150617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 5 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 att 37 kap. 10, 30 och 30 a §§, 38 kap. 4 och 19 §§, 38 a kap. 5

och 21 §§ och rubrikerna närmast före 37 kap. 30 §, 38 kap. 19 § och 38 a
kap. 21 § ska ha följande lydelse.

37 kap.

10 §

Ett företag anses vid tillämpning av detta kapitel höra hemma i en viss

stat om företaget enligt lagstiftningen i denna stat hör hemma i staten i skatte-
hänseende och inte anses ha hemvist i en annan stat på grund av ett skatteav-
tal. Om företaget enligt ett skatteavtal anses ha hemvist i en annan stat, ska
det anses höra hemma i denna andra stat.

Tillgångar knutna till ett fast driftställe i en annan stat inom EES

30 §

3

Om tillgångar samt skulder och andra förpliktelser förs över genom en

fusion eller fission från ett företag som hör hemma i Sverige till ett företag
som hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EES), gäller andra och tredje styckena till den del tillgångarna samt
skulderna och förpliktelserna är knutna till en sådan plats i en stat inom EES
som är ett fast driftställe enligt ett skatteavtal mellan Sverige och den staten
eller – om det inte finns något skatteavtal – som skulle ha varit ett fast drift-
ställe om 2 kap. 29 § hade tillämpats i den staten.

Det överlåtande företaget har vid tillämpning av 16 kap. 18 och 19 §§ och

av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt rätt till avdrag respektive
avräkning av utländsk skatt som om företaget faktiskt hade betalat den skatt
som skulle ha betalats i den stat där det fasta driftstället är beläget om det inte
hade funnits sådan lagstiftning där som avses i rådets direktiv 2009/133/EG
av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fis-
sion, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar
som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags
eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.

Om det fasta driftstället är beläget i en stat inom EES som inte är medlem i

Europeiska unionen och det finns lagstiftning i den staten som i tillämpliga

1 Prop. 2014/15:129, bet. 2015/16:SkU5, rskr. 2015/16:8.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2012:270.

SFS 2015:617

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

2

SFS 2015:617

delar motsvarar sådan som avses i rådets direktiv 2009/133/EG, ska avdrag
respektive avräkning av utländsk skatt göras enligt andra stycket.

30 a §

Avdrag för respektive avräkning av skatt ska göras enligt andra

stycket om

– tillgångar samt skulder och andra förpliktelser förs över genom en

ombildning som hade varit en fusion eller fission om överlåtaren hade varit en
utländsk juridisk person,

– överlåtaren är en utländsk association som hör hemma i en utländsk stat

som är medlem i Europeiska unionen,

– överlåtaren bedriver verksamheten i någon av de associationsformer som

anges i bilaga 37.1, och

– överlåtaren är skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga

37.2, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

En delägare i associationen som beskattas på grund av ombildningen har

vid tillämpning av 16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen (1986:468) om avräk-
ning av utländsk skatt samma rätt till avdrag för respektive avräkning av
utländsk skatt som om associationen hade betalat den skatt som skulle ha
betalats i den stat där associationen hör hemma om det inte hade funnits sådan
lagstiftning där som avses i rådets direktiv 2009/133/EG.

38 kap.

4 §

Ett företag anses vid tillämpning av detta kapitel höra hemma i en viss

stat om företaget enligt lagstiftningen i denna stat hör hemma i staten i skatte-
hänseende och inte anses ha hemvist i en annan stat på grund av ett skatteav-
tal. Om företaget enligt ett skatteavtal anses ha hemvist i en annan stat, ska
det anses höra hemma i denna andra stat.

Tillgångar knutna till ett fast driftställe i en annan stat inom EES

19 §

Om tillgångar samt skulder och andra förpliktelser förs över genom en

ombildning som, utan att villkoret i 7 § är uppfyllt, uppfyller villkoren i 2 §
från ett företag som hör hemma i Sverige till ett företag som hör hemma i en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillämpas
bestämmelserna i 37 kap. 30 §.

38 a kap.

5 § Ett företag anses vid tillämpning av detta kapitel höra hemma i en viss
stat om företaget enligt lagstiftningen i denna stat hör hemma i staten i skatte-
hänseende och inte anses ha hemvist i en annan stat på grund av ett skatteav-
tal. Om företaget enligt ett skatteavtal anses ha hemvist i en annan stat, ska
det anses höra hemma i denna andra stat.

Tillgångar knutna till ett fast driftställe i en annan stat inom EES

21 § Om tillgångar samt skulder och andra förpliktelser förs över genom en
partiell fission från ett företag som hör hemma i Sverige till ett företag som

background image

3

SFS 2015:617

hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
tillämpas bestämmelserna i 37 kap. 30 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015