SFS 2015:618 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv

150618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1062) med
instruktion för Myndigheten för radio och tv;

utfärdad den 5 november 2015.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2010:1062) med in-

struktion för Myndigheten för radio och tv samt 1 och 3 §§ ska ha följande ly-
delse.

Förordning med instruktion för Myndigheten för press, radio och
tv

1 §

1

Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom

sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgäng-
lighet inom press, radio och tv.

Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen inom medieområ-

det och sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har vidare till uppgift att besluta om presstöd, tillstånd, avgif-

ter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-
tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar i de fall uppgifterna inte ligger på
regeringen eller någon annan myndighet.

Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap.

9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

3 §

2

Myndigheten ska även

1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrund-

lagen och föra register över verksamhet enligt samma paragraf,

2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden,

3. meddela föreskrifter enligt förordningen (1998:32) om standarder för

sändning av radio- och tv-signaler,

4. meddela föreskrifter enligt förordningen (2010:1059) med bemyndi-

gande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställig-
hetsföreskrifter,

5. handlägga frågor om särskild avgift, sändningsavgift och avgifter enligt

övergångsbestämmelserna till radio- och tv-lagen (2010:696),

1 Senaste lydelse 2015:302.

2 Senaste lydelse 2015:302.

SFS 2015:618

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

2

SFS 2015:618

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

6. samarbeta enligt 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen med behöriga

myndigheter i andra EES-stater i fråga om överträdelser av vissa bestämmel-
ser i allmänhetens intresse,

7. följa innehållet i utländska ljudradio- och tv-sändningar som riktas mot

den svenska allmänheten,

8. publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruk-

tur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet,

9. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörande-

förordningen (1977:827),

10. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för

olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och
förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga föränd-
ringar inom dagspressen,

11. handlägga frågor om europeiska produktioner i tv-sändningar och be-

ställ-tv, och

12. sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller

principiell betydelse till berörda aktörer och till allmänheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)