SFS 2015:621 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

150621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 5 november 2015.

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2009:907) om miljöledning i

statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

26 §

1

I fråga om myndigheter som hör till Kulturdepartementet ska ett

miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Diskrimineringsombudsmannen,
2. Institutet för språk och folkminnen,
3. Konstnärsnämnden,
4. Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska Museet,
5. Moderna museet,
6. Myndigheten för press, radio och tv,
7. Myndigheten för tillgängliga medier,
8. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
9. Naturhistoriska riksmuseet,
10. Riksantikvarieämbetet,
11. Riksarkivet,
12. Riksutställningar,
13. Sametinget,
14. Statens centrum för arkitektur och design,
15. Statens försvarshistoriska museer,
16. Statens historiska museer,
17. Statens konstråd,
18. Statens kulturråd,
19. Statens maritima museer,
20. Statens medieråd,
21. Statens museer för världskultur,
22. Statens musikverk, och
23. Valmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 2, 3, 7, 11, 17, 18, 20 och 23 får

ha ett förenklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Senaste lydelse 2015:229.

SFS 2015:621

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

2

SFS 2015:621

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)