SFS 2015:623 Förordning om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

150623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1923) med
instruktion för Statens medieråd;

utfärdad den 5 november 2015.

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2010:1923) med instruktion

för Statens medieråd ska ha följande lydelse.

3 a §

1

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och aktörer,

däribland det civila samhällets organisationer, i syfte att stärka barn och unga
som medvetna medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska särskilt samverka med Myndigheten för press, radio och

tv, Myndigheten för tillgängliga medier och Nordiskt informationscenter för
medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet i
uppgiften att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:299.

SFS 2015:623

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015