SFS 2015:627 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

150627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 5 november 2015.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 § förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

4 kap.

18 §

1

I en gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå ska betyg från sådan utbildning eller motsvarande utbildning enligt
5 eller 6 kap. ingå. Utöver det får betyg från gymnasieskolan eller motsva-
rande ingå.

I gymnasieexamen får dock inte betyg på en delkurs ingå.

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2015.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:567.

SFS 2015:627

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015