SFS 2015:629 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

150629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 5 november 2015.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 48 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

4 kap.

48 §

1

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om

1. stödvillkor, och
2. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att villkoren för stö-

det inte har följts.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om stödberättigande utgifter

och om lägsta och högsta stödbelopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:408.

SFS 2015:629

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015