SFS 2015:630 Förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

150630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt
ledd utveckling;

utfärdad den 5 november 2015.

Regeringen föreskriver att 37 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd

utveckling ska ha följande lydelse.

37 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
1. de lokala aktionsgruppernas handläggning,
2. stödmottagare,
3. stödvillkor, och
4. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att villkoren för stö-

det inte har följts.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om stödberättigande utgifter

och om lägsta och högsta stödbelopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:630

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015