SFS 2015:673 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

150673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 17 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande lydelse.

2 kap.

3 a §

Sådan skyldighet att registrera uppgifter om ombordvarande som av-

ses i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § ska ske efter kontroll av gil-
tig identitetshandling med fotografi. Detta gäller inte för registrering av per-
soner under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig
identitetshandling med fotografi.

Första stycket gäller bara om det för passagerarfartygets resa finns skäl att

anta att uppgifter som lämnas utan att styrkas med identitetshandling kan vara
oriktiga.

Denna förordning träder i kraft den 21 november 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:673

Utkom från trycket
den 17 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015