SFS 2015:631 Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

150631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 28 oktober 2015.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1 att bilagorna 4.1, 7, 10, 13 och 14 ska ha

följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2015.

KERSTIN SKARP

Lars Werkström

1 Föreskrifterna senast ändrade 2015:534.

SFS 2015:631

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:631

Bilaga 4.1

Brott mot vägtrafikregisterlagen (2001:558)

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

12 §

Fordon brukats oregistrerat
1) bil, motorcykel, moped klass I, traktor,
terrängmotorfordon, motorredskap klass I
och klass II i föreskrivna fall ..............................
2) släpfordon som dras av bil – släpvagn som dras
av traktor klass I, motorredskap klass I eller tung
terrängvagn – släpvagn som dras av motorredskap
klass II i föreskrivna fall ....................................

1 200

800

2

17 §

Avställt fordon brukats
1) släpfordon ......................................................
2) övriga fordon .................................................

800

1 200

3

18 §

Fordon brukats utöver de begränsningar
som gällt för fordonets brukande med stöd
av saluvagnslicens
1) släpfordon ......................................................
2) övriga fordon .................................................

800

1 200

4

26 §

Fordon brukats utöver de begränsningar
som gällt för ett tillfälligt registrerat fordon
1) släpfordon ......................................................
2) övriga fordon .................................................

800

1 200

5

27 §

Tillfälligt registrerat fordon använts i yrkesmässig
trafik eller i taxitrafik ..........................................

1 200

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

6

13 § 2 st

Inte medfört handling som visat avtalad tid
hos besiktningsorgan eller inte på begäran
uppvisat sådan handling ......................................

500

Ansvar för förseelser mot nedan angivna regler föreskrivs för:
• föraren i 29 § 1 st
• fordonets ägare i 29 § 2 st
• den som innehar ett fordon med nyttjanderätt i vissa fall i 29 § 3 st

Ansvar för den som bryter mot nedan angiven regel föreskrivs i 30 §

background image

3

SFS 2015:631

Bilaga 7

Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,
m.m.

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

Ansvar för medlem av fordonsbesättning enligt 9 kap. 4 §

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1 p

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1.1

Bilaga 1 avsnitt V 4
resp. bilaga 1B
avsnitt V 3 EEG
3821/85

Olovligt avlägsnande av plombering på färd-
skrivarutrustning .................................................

4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

2.1

art. 5.1 och 5.2
EG 561/2006

Inte iakttagit regler om lägsta ålder för
konduktör/förarbiträde ........................................

2 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3.1

art. 6.1
EG 561/2006

Överskridit daglig kör-
tid (9 timmar) om ut-
sträckning till 10 tim-
mar inte varit tillåten

mer än 9 men högst
10 timmar ..................

1 000

mer än 10 men högst
11 timmar ..................

2 000

mer än 11 timmar ......

4 000

3.2

art. 6.1
EG 561/2006

Överskridit daglig kör-
tid (10 timmar) vid till-
låten utsträckning

mer än 10 men högst
11 timmar ..................

1 000

mer än 11 men högst
12 timmar ..................

2 000

mer än 12 timmar ......

4 000

Med beteckningarna EEG 3821/85, EG 561/2006 och EU 165/2014 avses

dels Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare
vid vägtransporter,

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars
2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om
ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari
2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning
på vägtransportområdet

background image

4

SFS 2015:631

3.3

art. 6.2
EG 561/2006

Överskridit körtid per
vecka

mer än 56 men högst
60 timmar..................

1 000

mer än 60 men högst
70 timmar..................

2 000

mer än 70 timmar......

4 000

3.4

art. 6.3
EG 561/2006

Överskridit samman-
lagd körtid under två
veckor i följd

mer än 90 men högst
100 timmar................

1 000

mer än 100 men högst
112 timmar 30 minuter

2 000

mer än 112 timmar
30 minuter .................

4 000

3.5

art. 7 EG 561/2006

Överskridit oavbruten
körtid

mer än 4 timmar
30 minuter men högst
5 timmar....................

1 000

mer än 5 men högst
6 timmar....................

2 000

mer än 6 timmar........

4 000

3.6

art. 4g) och 8.2
EG 561/2006

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 11 timmar)
om reducerad dygnsvila
inte varit tillåten

mindre än 11 men lägst
10 timmar..................

1 000

mindre än 10 men lägst
8 timmar 30 minuter .

2 000

mindre än 8 timmar
30 minuter .................

4 000

3.7

art. 4g) och 8.2
EG 561/2006

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 9 timmar)
om reducerad dygnsvila
varit tillåten

mindre än 9 men lägst
8 timmar....................

1 000

mindre än 8 men lägst
7 timmar....................

2 000

mindre än 7 timmar...

4 000

3.8

art. 4g) och 8.2
EG 561/2006

Otillräcklig uppdelning
av dygnsvilan (mindre
än 3 + 9 timmar)

3 timmar + (mindre än
9 men lägst 8 timmar)

1 000

3 timmar + (mindre än
8 men lägst 7 timmar)

2 000

3 timmar + (mindre än
7 timmar) ..................

4 000

3.9

art. 8.5
EG 561/2006

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 9 timmar)
vid multibemanning

mindre än 9 men lägst
8 timmar....................

1 000

mindre än 8 men lägst
7 timmar....................

2 000

mindre än 7 timmar...

4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

5

SFS 2015:631

3.10 art. 4h) och 8.6

EG 561/2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 24 timmar)

mindre än 24 men lägst
22 timmar ..................

1 000

mindre än 22 men lägst
20 timmar ..................

2 000

mindre än 20 timmar .

4 000

3.11 art. 4h) och 8.6

EG 561/2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 45 timmar)
om reducerad veckovila
inte varit tillåten

mindre än 45 men lägst
42 timmar ..................

1 000

mindre än 42 men lägst
36 timmar ..................

2 000

mindre än 36 timmar .

4 000

3.12 art. 8.6a

561/2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 90 timmar)
vid uppskjuten vecko-
vila

mindre än 90 men lägst
84 timmar ..................

1 000

mindre än 84 men lägst
76 timmar ..................

2 000

mindre än 76 timmar .

4 000

3.13 art. 8.6a

561/2006

Otillräcklig veckovila
(mindre än 69 timmar)
vid uppskjuten vecko-
vila om reducerad
veckovila inte varit till-
låten

mindre än 69 men lägst
65 timmar ..................

1 000

mindre än 65 men lägst
57 timmar ..................

2 000

mindre än 57 timmar .

4 000

3.14 Art 12 2 men

561/2006

Inte angivit skäl för avvikelse från art 6–9 .........

1 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2 p

4.1

art 3.1
EEG 3821/85

Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats
och använts..........................................................

4 000

4.2

Art 14.4a 3 st
EEG 3821/85

Föraren har fler än ett giltigt förarkort ................

4 000

4.3

Art 14.4a 3 st
EEG 3821/85

Användning av ett förarkort som inte är förarens
eget giltiga kort ...................................................

4 000

4.4

Art 14.4a 3 st
EEG 3821/85

Användning av ett förarkort som är skadat eller
vars giltighet har gått ut ......................................

4 000

4.5

art. 15.1
EEG 3821/85

Utebliven ansökan inom sju kalenderdagar om
ersättning av förarkort som skadats, inte
fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits

2 000

4.6

Art. 15.1 EEG
3821/85

Inte gjort/på rätt sätt hanterat utskrift..................

4 000

4.7

art. 15.7
EEG 3821/85

Kan inte visa upp uppgifter för den innevarande
dagen ..................................................................

4 000

4.8

art. 15.7
EEG 3821/85

Kan inte visa upp uppgifter för de föregående
28 dagarna ...........................................................

4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

6

SFS 2015:631

4.9

art. 15.7
EEG 3821/85

Kan inte visa upp manuella uppgifter och
utskrifter som gjorts under innevarande dag
och de föregående 28 dagarna ...........................

4 000

4.10 art. 15.7

EEG 3821/85

Kan inte visa upp förarkortet ..............................

4 000

4.11 art. 15.7

EEG 3821/85

Kan inte visa upp utskrifter som gjorts under inne-
varande dag och de föregående 28 dagarna........

4 000

4.12 art. 16.1 2 st

EEG 3821/85

Inte reparerad under resans gång ........................

2 000

4.13 art. 16.2

EEG 3821/85

Föraren har inte fört in all information för de tids-
perioder som inte längre registreras när färd-
skrivaren inte är i funktion eller inte fungerar
på fullgott sätt .....................................................

4 000

4.14 art. 16.2

EEG 3821/85

Förarkortets nummer och/eller namn och/eller
körkortsnummer saknas på tilläggsbladet...........

4 000

4.15 art. 16.2

EEG 3821/85

Underskrift saknas på tilläggsbladet...................

2 000

4.16 art. 16.3

EEG 3821/85

Förkommet eller stulet förarkort har inte formellt
rapporterats till de behöriga myndigheterna i
den medlemsstat där stölden inträffade ..............

4 000

4.17 art. 34.1

EU 165/2014

Felaktig användning av diagramblad/förarkort ..

4 000

4.18 art. 34.1

EU 165/2014

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller
förarkort, vilket påverkar registreringen av
relevanta uppgifter..............................................

4 000

4.19 art. 34.1

EU 165/2014

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller
förarkort, vilket inte påverkar registreringen av
uppgifter..............................................................

1 000

4.20 art. 34.1

EU 165/2014

Användning av diagramblad eller förarkort
under en längre tid än de är avsedda för, utan
försvunna uppgifter.............................................

1 000

4.21 art. 34.1

EU 165/2014

Användning av diagramblad eller förarkort
under en längre tid än de är avsedda för, och
försvunna uppgifter.............................................

4 000

4.22 art. 34.2

EU 165/2014

Användning av smutsiga eller skadade diagram-
blad eller förarkort, med läsliga uppgifter ..........

1 000

4.23 art. 34.2

EU 165/2014

Användning av smutsiga eller skadade diagram-
blad eller förarkort, med oläsliga uppgifter ........

4 000

4.24 art. 34.3

EU 165/2014

Ingen registrering eller manuell inmatning trots
att detta krävs......................................................

4 000

4.25 art. 34.4

EU 165/2014

Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats
(multibemanning) ...............................................

4 000

4.26 art. 34.5a)

EU 165/2014

Den tid som registrerats på bladet överens-
stämmer inte med den officiella tiden i fordonets
registreringsland .................................................

2 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

7

SFS 2015:631

4.27 art. 34.5b)

EU 165/2014

Felaktig användning av omställningsanordning .

4 000

4.28 art. 34.6

EU 165/2014

Endast den allvarligaste av nedanstående brister
rapporteras:

Efternamn saknas på diagrambladet ...................
Förnamn saknas på diagrambladet......................
Datum då användningen av bladet inleddes eller
avslutades saknas ................................................
Orten där användningen av bladet inleddes eller
avslutades saknas ................................................
Registreringsnummer saknas på diagrambladet..
Vägmätarställning (start) saknas på diagram-
bladet...................................................................
Vägmätarställning (slut) saknas på diagram-
bladet...................................................................
Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet .....

4 000
4 000

2 000

1 000
1 000

2 000

1 000
1 000

4.29 art. 34.7

EU 165/2014

Symbolen för landet inte angiven i färdskrivaren

1 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 3 p

5.1

5 kap 4 § 1 st

Saknar förarkort ..................................................

4 000

5.2

5 kap 4 § 2 st

Lånat ut förarkort ................................................

4 000

5.3

5 kap 5 §

Använt förarkort för andra ändamål än som följer
av förordning (EEG) nr 3821/85.........................

4 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 4 p

6.1

4 kap 5 § 2 st

Brukat fordon trots att besiktning av färdskrivar-
utrustningen inte genomförts .............................

4 000

6.2

4 kap 6 § 2 st

Brukat fordon trots att färdskrivarutrustningen har
brister ..................................................................

4 000

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

background image

8

SFS 2015:631

Bilaga 10

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Ansvar enligt 16 § 3 st.

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

1.

Godsdeklaration

1.1

5.4.0
5.4.1

8.1.2.1(a)

Godsdeklaration saknas/inte medförd

C 4 000
F 4 000

1.2

5.4.0
5.4.1

Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknas om
• UN-nummer,
• officiell transportbenämning,
• klassificeringskod eller uppgift om klass 7,
• nettovikt klass 1,
• etikettförlaga/or,
• förpackningsgrupp,
• uppgift om kontrolltemperatur/nödläges-

temperatur
eller

• restriktionskod för tunnel

En eller två brister

C 3 000
F 3 000

Tre eller fler brister

C 4 000
F 4 000

De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestäm-
melser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S,
vilken innehåller nationella avvikelser.

ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa
kapitel.

Ansvarskoder
A – Avsändare
B – Transportör, åkeri
C – Förare
D – Mottagare
E – Annan besättningsmedlem
F – Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller

UN-tank, lossare

background image

9

SFS 2015:631

1.3

5.4.0
5.4.1

Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de
som anges ovan i 1.2

En brist

A 2 000
C 1 000
F 1 000

Två brister

A 4 000
C 2 000
F 2 000

Tre eller fler brister

C 3 000
F 3 000

1.4

5.4.1

Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, överens-
stämmer inte med transporterat gods

C 4 000
F 4 000

1.5

5.4.1.1.1

5.4.1.2.5.1

Uppgifter i godsdeklaration inte angivna i rätt
ordningsföljd och/eller andra uppgifter in-
skjutna, om inte detta särskilt föreskrivs

A 2 000
C 1 000
F 1 000

1.6

5.4.1.1.2

Uppgifter i godsdeklaration inte tydligt läsbara A 2 000

C 1 000
F 1 000

1.7

5.4.1.4

Språkkrav i godsdeklaration inte uppfyllt/upp-
fyllda

A 2 000
C 1 000
F 1 000

2.

Annan dokumentation

2.1

3.5.6

Notering om farligt gods i reducerade mängder
samt antal kollin saknas i transportdokument

A 2 000
C 1 000
F 1 000

2.2

5.5.2.4

Dokumentation gasbehandlad lastbärare
saknas/bristfällig

C 2 500
F 2 500

2.3

5.5.3.7

Dokumentation kopplade till fordon eller con-
tainrar som blivit kylda eller konditionerade
saknas/bristfällig

C 2 500
F 2 500

3.

Stuvningsintyg

3.1

5.4.0
5.4.2

8.1.2.1(a)

Stuvningsintyg saknas/inte tillhandahållits/inte
medförts/bristfälligt

A 3 000
B 3 000
C 1 500
F 1 500

4.

Skriftliga instruktioner

4.1

5.4.0
5.4.3

8.1.2.1(b)

Skriftliga instruktioner inte tillhandahållits/
medförts

C 3 000
E 3 000

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

10

SFS 2015:631

4.2

5.4.3

Skriftliga instruktioner överensstämmer inte
med förlaga

B 3 000
C 1 500
E 1 500

4.3

5.4.3.2

Språkkrav för skriftliga instruktioner inte upp-
fyllt (förare/fordonsbesättning kan inte läsa
eller förstå dessa)

B 4 000
C 2 000
E 2 000

4.4

5.4.3.1
8.1.2.3

Skriftliga instruktioner inte medförts lätt åt-
komliga i förarhytten/inte lätt tillgängliga

C 2 000
E 2 000

4.5

5.4.3.3

Inte tagit reda på vilket farligt gods som är
lastat innan färden påbörjades

C 2 000
E 2 000

4.6

5.4.3.3

Inte studerat de skriftliga instruktionerna innan
färden påbörjades

C 2 000
E 2 000

5.

Godkännande för utförande av transport

5.1

5.4.1.2.1(c)

5.4.1.2.1(d)

5.4.1.2.3.3

Kopia av behörig myndighets godkännande
saknas

C 3 000

5.2

8.1.2.2(c)

Kopia av behörig myndighets godkännande
med eventuella transportvillkor inte medförd

A 3 000
B 3 000
C 1 500

6.

Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

6.1

7.5.11 CV1 (1) (a)

Tillstånd för lastning och lossning av farligt
gods saknas

B 4 000
C 2 000

6.2

7.5.11 CV1 (1) (a)

Tillstånd för lastning och lossning av farligt
gods inte medförts

B 3 000
C 1 500

6.3

7.5.11 CV1 (1) (b)

Förhandsanmälan för lastning och lossning inte
gjorts

B 3 000
C 1 500

7.

Transportskydd

7.1

1.10.1.4

8.1.2.1(d)

Identitetshandling med foto inte medförd

C 3 000
E 3 000

7.2

8.4

Övervakning av fordon saknas/bristfällig
och/eller felaktig uppställning/parkering av
fordon

C 3 000

8.

Certifikat om godkännande av fordon

8.1

9.1.3
10.1.4

9.1.3

Certifikat om godkännande av fordon saknas

C 4 000

8.2

9.1.3
10.1.4

9.1.3

Giltighetstid för certifikat om godkännande av
fordon gått ut

C 4 000

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

11

SFS 2015:631

8.3

8.1.2.2(a)
10.1.4

8.1.2.2(a)

Giltigt certifikat om godkännande av fordon
inte medfört

B 3 000
C 1 500

8.4

8.1.2.2(a)
10.1.4

8.1.2.2(a)

Certifikat om godkännande av fordon i
original inte medfört

B 2 000
C 1 000

9.

Förarintyg

9.1

8.2.1.1

Förarintyg saknas

C 4 000

9.2

8.1.2.2 (b)

8.2.1.1

8.2.2.8.2

Giltighetstiden gått ut för förarintyg

C 4 000

9.3

8.2.1.1

8.2.1.3
8.2.1.4

8.5 S11

Saknar föreskriven utbildning

C 4 000

9.4

8.1.2.2(b)

Förarintyg inte medfört

C 1 500

10.

Annan utbildning

10.1

1.1.3.6
1.3
1.10
3.4.1(a)
3.5.1.1(a)
5.5.2.2
5.5.3.2.4
8.2.3
8.5 S12
13.2.2.3
15.2.2

1.1.3.6
1.3
1.10
3.4.1(a)
3.5.1.1(a)
5.5.2.2
5.5.3.2.4
8.2.3
8.5 S12

Föreskriven utbildning saknas

C 4 000
E 4 000
F 4 000

10.2

1.1.3.6
1.3
1.10
3.4.1(a)
3.5.1.1(a)
8.2.3
8.5 S12
13.2.2.3
15.2.2

1.1.3.6
1.3
1.10
3.4.1(a)
3.5.1.1(a)
8.2.3
8.5 S12

Inte genomgått uppdateringskurs

A 4 000
B 4 000
C 2 000
E 2 000
F 2 000

10.3

13.2.2.3

Dokumentation om utbildning inte medförd i
transporten

C 1 500

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

12

SFS 2015:631

11.

Lastning/lossning/hantering/stuvning/lastsäkring

11.1

4.1.1.1

4.1.3.8.1
4.3.2.3.5
4.3.2.4.1

4.4.2.1
4.5.2.1
4.7.2.1

Kolli/tank: inte försluten/skadad/läckage/res-
ter på utsidan

C 3 000
F 3 000

11.2

4.1.1.15

Fat/dunk/IBC-behållare av plast använts trots
att tillåten användningstid passerat (hel och tät
– inget läckage)

F 3 000

11.3

7.1.4

Storcontainer använts trots att den har större
defekter

C 3 000
F 3 000

11.4

7.5.1

Bestämmelserna om lastning/lossning/hante-
ring inte iakttagits

C 3 000
D 3 000
E 3 000
F 3 000

11.5

7.5.7

Lastsäkring saknas/bristfällig

C 4 000
F 4 000

11.6

7.5.7.2

Regler om stapling inte iakttagits

A 4 000
C 2 000
E 2 000
F 2 000

11.7

7.5.7.5

8.3.3

Öppnat kolli

C 3 000
E 3 000

11.8

7.5.2

Regler om samlastningsförbud/krav på separa-
tion inte iakttagits

C 4 000
F 4 000

11.9

7.5.4

Försiktighetsåtgärder avseende livsmedel/
andra konsumtionsvaror/djurfoder inte vidta-
gits

C 3 000
F 3 000

11.10

7.5.9
8.3.5

Rökning under hanteringsarbete i närheten av
eller inne i fordon och containrar

C 3 000
E 3 000
F 3 000

11.11

8.3.6

Körning av motor under lastning/lossning trots
att detta inte varit tillåtet

C 2 000
E 2 000
F 2 000

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

13

SFS 2015:631

12.

Märkning och etikettering av kolli/overpack

12.1

5.1.2.1
5.2.1.1
5.2.1.4

5.2.1.7.2

Föreskrivet/föreskrivna UN-nummer saknas på
kolli/overpack

C 3 000
F 3 000

12.2

5.1.2.1
5.2.1.1

5.2.1.7.2

UN-nummer felaktigt på kolli/overpack,
överensstämmer inte med godset

C 3 000
F 3 000

12.3

5.1.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2

5.2.1.7.2

UN-nummer på kolli/overpack inte väl synligt/
läsbart

A 4 000
C 2 000
F 2 000

12.4

5.2.1.4

UN-nummer saknas på IBC behållare över
450 liter och/eller på storförpackning, en av
två föreskrivna

A 3 000
C 1 500
F 1 500

12.5

3.4.7
3.4.8

3.4.11

Märkning av farligt gods förpackat i begränsad
mängd (LQ) saknas/felaktig på kolli/overpack

C 3 000
F 3 000

12.6

3.4.7
3.4.8

3.4.11

Märkning av farligt gods förpackat i begränsad
mängd (LQ) inte tydligt synlig på kolli/over-
pack

A 4 000
C 2 000
F 2 000

12.7

3.5.4

Märkning av farligt gods i reducerad mängd
saknas/felaktig/inte tydligt synlig på kolli/
overpack

A 4 000
C 2 000
F 2 000

12.8

5.1.2

5.1.3

5.2.1.3

5.2.1.5 - 5.2.1.9

5.5.3.4

Annan föreskriven märkning saknas på kolli/
overpack

C 3 000
F 3 000

12.9

5.1.2

5.1.3

5.2.1.3

5.2.1.5 - 5.2.1.9

5.5.3.4

Annan föreskriven märkning bristfällig på
kolli/overpack

A 4 000
C 2 000
F 2 000

12.10

5.1.2.1,

5.2.2.1.1
5.2.2.1.7

Etikett(er) saknas på kolli/overpack

C 3 000
F 3 000

12.11

5.2.2

Etikett(er) eller permanent(a) varnings-
märke(n) felaktig(a), bristfällig(a) på kolli/
overpack

A 3 000
C 1 500
F 1 500

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

14

SFS 2015:631

12.12

5.2.2.1.11.1

Etikett klass 7 – inte avlägsnats/täckts över då
den inte längre har samband med innehållet

A 2 000
C 1 000
F 1 000

12.13

5.2.2.1.7

Etikett saknas på IBC behållare över 450 liter
och/eller på storförpackning, en av två före-
skrivna

A 3 000
C 1 500
F 1 500

13.

Storetiketter eller förstorade etiketter

13.1

5.3.1
10.2

5.3.1

Storetiketter eller förstorade etiketter saknas
(samtliga)

C 4 000

13.2

5.3.1
10.2

5.3.1

Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er)
saknas (en eller flera men inte samtliga på
transportenhet/fordon/lastbärare)

C 3 000

13.3

5.3.1
10.2

5.3.1

Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte
rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktiga
uppgifter

A 4 000
B 4 000
C 2 000

13.4

5.3.1
10.2

5.3.1

Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte
rätt placerad(e)

A 4 000
B 4 000
C 2 000

13.5

5.3.1.1.5
10.2

5.3.1.1.5

Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte
avlägsnats eller täckts över i samband med
lossning

C 2 000
F 2 000

14.

Märkning transportenhet/container

14.1

5.3.2
10.5.3

5.3.2

Orangefärgade skyltar saknas (samtliga)

C 4 000
F 4 000

14.2

5.3.2
10.5.3

5.3.2

Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas (en eller flera
men inte samtliga)

C 3 000
F 3 000

14.3

5.3.2.1.1
10.2

5.3.2.1.1

Orangefärgad(e) skylt(ar) saknas på uppställda
fordon/växelflak (samtliga)

C 4 000
F 4 000

14.4

5.3.2

Orangefärgad(e) skylt(ar) inte rätt placerad(e)

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.5

5.3.2

Orangefärgad(e) skylt(ar) inte väl synlig(a),
inte rätt utformad(e) och/eller inte rätt fast-
satt(a)

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.6

5.3.3
10.2

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid
förhöjd temperatur saknas (samtliga)

C 4 000
F 4 000

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

15

SFS 2015:631

14.7

5.3.3
10.2

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid
förhöjd temperatur saknas (någon/några men
inte samtliga)

C 3 000
F 3 000

14.8

5.3.3
10.2

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid
förhöjd temperatur inte rätt placerad

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.9

5.3.3
10.2

5.3.3

Märkning för ämnen som transporteras vid för-
höjd temperatur inte rätt utformad

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.10

5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad lastbärare saknas C 4 000

F 4 000

14.11

5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte
rätt utformat

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.12

5.5.2

Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte
rätt placerat

A 4000
B 4000
C 2000
F 2000

14.13

5.5.3.6

Märkning för farligt gods som används för
kylning eller konditionering saknas (samtliga)

C 4 000
F 4 000

14.14

5.5.3.6

Märkning för farligt gods som används för
kylning eller konditionering saknas (någon/
några men inte samtliga)

C 3 000
F 3 000

14.15

5.5.3.6

Märkning för farligt gods som används för kyl-
ning eller konditionering inte rätt placerad(e)

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.16

5.5.3.6

Märkning för farligt gods som används för kyl-
ning eller konditionering inte rätt utformad(e)

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.17 7.5.11 CV 36 CV 37

3.3 SP 633

Annan föreskriven märkning saknas

C 4 000
F 4 000

14.18 7.5.11 CV 36 CV 37

3.3 SP 633

Annan föreskriven märkning bristfällig/
felplacerad

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.19 5.3.6

10.2

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen saknas
(samtliga)

C 4 000
F 4 000

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

16

SFS 2015:631

14.20 5.3.6

10.2

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen saknas (en
eller flera men inte samtliga)

C 3 000
F 3 000

14.21 5.3.6

10.2

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt
utformad/fastsatt

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.22 5.3.6

10.2

5.3.6

Märkning för miljöfarliga ämnen inte rätt
placerad

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.23

3.4.7
3.4.8

3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd saknas
(samtliga)

A 4 000
B 4 000
C 2 000
F 2 000

14.24

3.4.7
3.4.8

3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd saknas
(en eller flera men inte samtliga)

A 3 000
B 3 000
C 1 500
F 1 500

14.25

3.4.7
3.4.8

3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd inte rätt
utformad

A 3 000
B 3 000
C 1 500
F 1 500

14.26

3.4.7
3.4.8

3.4.13
3.4.15

Märkning för begränsad mängd inte rätt
placerad

A 3 000
B 3 000
C 1 500
F 1 500

14.27

5.3.2.1.8

Orangefärgade skyltar inte avlägsnats eller
täckts över i samband med lossning

A 4 000
C 2 000
F 2 000

15.

Brandsläckningsutrustning

15.1

8.1.4.1

Samtliga brandsläckare saknas

C 4 000

15.2

8.1.4.1

Minsta antal brandsläckare inte uppfyllt

B 4 000
C 2 000

15.3

8.1.4.1

Minsta totalkapacitet för brandsläckare inte
uppfyllt

C 4 000

15.4

8.1.4.1

Minimikapacitetskrav per brandsläckare inte
uppfyllt

B 4 000
C 2 000

15.5

8.1.4.2

Brandsläckare saknas/har för låg pulver-
kapacitet (transport av värdeberäknad mängd
enligt 1.1.3.6)

C 2 500

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

17

SFS 2015:631

15.6

8.1.4.4

Brandsläckare saknar plombering

B 2 400
C 1 200

15.7

8.1.4.4

Brandsläckare saknar/har bristfällig standard-
märkning

B 2 400
C 1 200

15.8

8.1.4.4

Brandsläckare saknar märkning med datum för
nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid

B 2 400
C 1 200

15.9

10.6

Brandsläckare inte kontrollerad med en inter-
vall av högst ett år

B 2 400
C 1 200

15.10

8.1.4.5

Brandsläckare inte lättillgängliga för fordons-
besättningen

B 4 000
C 2 000

15.11

8.1.4.5

Brandsläckare inte skyddade från vädrets
inverkan

B 2 400
C 1 200

15.12

8.1.4.5

Transport trots att sista datum för nästa
kontroll/längsta tillåtna användningstid har
passerats

B 2 400
C 1 200

16.

Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning

16.1

8.1.5

Stoppkloss(ar) saknas/inte ändamålsenlig(a)

B 3 200
C 1 600

16.2

8.1.5

Fristående varningsanordningar saknas/ur
funktion/inte ändamålsenliga (båda två)

B 4 000
C 2 000

16.3

8.1.5

Fristående varningsanordning saknas/ur funk-
tion/inte ändamålsenlig (en av två föreskrivna)

B 3 200
C 1 600

16.4

8.1.5

Vätska för ögonsköljning saknas (gäller inte
etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och
2.3)

B 3 200
C 1 600

16.5

8.1.5

Varningsväst saknas för medlem i fordons-
besättningen

B 2 400
C 1 200
E 1 200

16.6

8.1.5

Bärbar ljuskälla saknas för medlem i fordons-
besättningen

B 2 400
C 1 200
E 1 200

16.7

8.1.5

8.5 S2 (1)

Bärbar ljuskälla för medlem i fordonsbesätt-
ningen uppfyller inte tillämpliga krav

B 4 000
C 2 000
E 2 000

16.8

8.1.5

Skyddshandskar saknas för medlem i fordons-
besättningen

B 2 400
C 1 200
E 1 200

16.9

8.1.5

Ögonskydd saknas för medlem i fordonsbesätt-
ningen

B 2 400
C 1 200
E 1 200

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

18

SFS 2015:631

16.10

8.1.5

Flyktutrustning saknas för medlem i fordons-
besättning
(för etikettförlagorna 2.3 eller 6.1)

C 4 000
E 4 000

16.11

8.1.5

Skyffel saknas
(för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)

B 2 400
C 1 200

16.12

8.1.5

Anordning för tätning av brunn/avlopp saknas
(för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)

B 2 400
C 1 200

16.13

8.1.5

Uppsamlingskärl saknas
(för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)

B 2 400
C 1 200

17.

Övrigt

17.1

8.1.1

Transportenhet består av mer än en släpvagn/
påhängsvagn

C 3 000

17.2

8.3.1

Medfört passagerare

C 3 000

17.3

8.5 S1(3)

Rökning, användning av eld eller öppen låga,
i eller i närheten av fordon som transporterar
ämnen och föremål i klass 1, samt under last-
ning och lossning av dessa

C 3 000
E 3 000
F 3 000

17.4

9.2.5

Hastighetsbegränsande anordning saknas/brist-
fällig

B 4 000
C 2 000

17.5

10.8

Övningskörning

C 3 000

Nr

Inrikes
trans-
porter

Interna-
tionella
trans-
porter

Ledtext

Bot

background image

19

SFS 2015:631

Bilaga 13

Brott mot lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

6 kap 3 § och
11 kap 2 §

Underlåtenhet att vid gods- eller persontrans-
porter medföra erforderligt giltigt yrkeskompe-
tensbevis eller annat bevis om yrkeskompetens
enligt 13 kap 1 § 4 p och handling som styrker
förarens identitet.

500

background image

20

SFS 2015:631

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga 14

Brott mot trafikskadelagen (1975:1410)

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

36 § 1 st

Försäkringspliktig brukat eller låtit annan bruka
avställt/oregistrerat motordrivet fordon som sak-
nar föreskriven trafikförsäkring

500

2

37 §

Underlåtenhet av förare av moped eller motorred-
skap att medföra eller på anmodan visa upp före-
skrivet bevis om att fordonet är trafikförsäkrat

500