SFS 2015:634 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

150634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebrottslagen (1971:69)

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 b §, av följande lydelse.

13 §

2

�&tal för brott enligt 3 § får väckas endast om det är påkallat av sär-

skilda skäl. Detsamma gäller åtal för brott enligt 2, 5 och 6 §§, om

1. det undandragna skattebeloppet understiger två prisbasbelopp, och
2. en felaktighet eller passivitet som skulle omfattas av åtalet även kan läg-

gas till grund för beslut om skattetillägg för samma person.

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-

försäkringsbalken som gällde det år då brottet begicks.

13 b §

Om Skatteverket har beslutat att ta ut skattetillägg av en fysisk per-

son, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om
åtalsunderlåtelse för samma person i fråga om den felaktighet eller passivitet
som ligger till grund för beslutet om skattetillägg.

Om Skatteverket har krävt en fysisk person på betalning av ett skattetillägg

som avser en juridisk person eller om en överenskommelse om betalnings-
skyldighet enligt 59 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har träffats
och fullföljts inom rätt tid, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläg-
gande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma fysiska person i fråga om
den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för beslutet om skatte-
tillägg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16.

2 Senaste lydelse 1996:658.

SFS 2015:634

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015