SFS 2015:636 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

150636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)

ska införas en ny paragraf, 14 c §, av följande lydelse.

14 c §

Om en förundersökning läggs ned eller om det beslutas att åtal inte

ska väckas, ska den som har underrättats enligt 5 § lagen (2015:632) om talan
om skattetillägg i vissa fall underrättas om att utredning om skattetillägg kan
komma att ske hos Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:636

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015