SFS 2015:638 Förordning om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

150638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i häktesförordningen (2010:2011);

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att 23 § häktesförordningen (2010:2011) ska ha föl-

jande lydelse.

23 §

Undersökningsledaren eller åklagaren ska se till att den intagne och

den myndighet som svarar för förvaringslokalen omedelbart underrättas
skriftligen om beslut om restriktioner enligt 6

kap. 1 § häkteslagen

(2010:611). Den intagne ska samtidigt underrättas skriftligen om sin möjlig-
het att begära rättens prövning av beslutet enligt 6 kap. 4 § första stycket häk-
teslagen.

De omständigheter som ligger till grund för ett beslut om restriktioner ska

dokumenteras. Den intagne ska få del av dokumentationen i den utsträckning
det kan ske utan men för utredning om brott.

�&klagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om dokumentation

och underrättelse enligt andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:638

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015