SFS 2015:640 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

150640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7

kap.

3 a,

3 c och 3

d §§

lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 a §

2

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motor-
bränsle, göra avdrag för

1. energiskatt med 44 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 78 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99
som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av

motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Första stycket gäller dock inte för biogas.

3 c §

3

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den

skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på
den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som
framställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 79 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av etanol, och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

1 Prop. 2015/16:2; bet. 2015/16:FiU11, rskr. 2015/16:19.

2 Senaste lydelse 2014:1496.

3 Senaste lydelse 2014:1496. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2015:640

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:640

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller bestånds-

delen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna

paragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna eta-
nol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning
inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol).

3 d §

4

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skatt-

skyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den
andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som fram-
ställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 8 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,
och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller bestånds-

delen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:1496. �ndringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena tas
bort.