SFS 2015:644 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

150644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 16 och 17 §§ lagen (1998:620)

om belastningsregister ska ha följande lydelse.

3 §

2

Registret ska innehålla uppgifter om den som

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot

har ålagts påföljd för brott,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från på-

följd,

4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller

17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats
för brott, eller

5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,

förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller till-
trädesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrange-
mang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

16 §

3

En uppgift i registret ska gallras

1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den

åtalade gärningen,

2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,
3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har

undanröjts,

4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,
5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har

återkallats,

6. om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om euro-

peisk skyddsorder eller tillträdesförbud har upphävts, eller

7. när den registrerade har avlidit.

1 Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13.

2 Senaste lydelse 2011:492.

3 Senaste lydelse 2015:83.

SFS 2015:644

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:644

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

17 §

4

Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigiv-

ningen,

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberö-

vande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio
år efter domen eller beslutet,

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken

eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötes-
verkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,
8. ungdomstjänst gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straff-

föreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd

gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras
a) tio år efter beslutet, eller
b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år

vid tidpunkten för brottet,

12. beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642)

om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet, och

13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:492.