SFS 2015:648 Förordning om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktesfrågor m.m.

150648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:31) om
tingsrätternas beredskap för prövning av
häktesfrågor m.m.;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1988:31) om tingsrätternas

beredskap för prövning av häktesfrågor m.m.

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, jul-

afton och nyårsafton ska tingsrätterna enligt bestämmelserna i denna förord-
ning ha beredskap för prövning av frågor som rör förundersökning och använ-
dande av tvångsmedel samt frågor om kontaktförbud avseende gemensam bo-
stad och förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om euro-
peisk skyddsorder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:527.

2 Senaste lydelse 2011:969.

SFS 2015:648

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015