SFS 2015:652 Förordning om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen

150652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om erkännande och verkställighet av
frivårdspåföljder inom Europeiska unionen;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen

(2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Euro-
peiska unionen.

2 §

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårds-
påföljder inom Europeiska unionen.

3 §

All kommunikation och allt samråd i samband med verkställighet av en

svensk eller utländsk dom på frivårdspåföljd ska ske mellan Kriminalvården
och den behöriga myndigheten i den andra staten.

Kommunikationen och samrådet får ske på det sätt som är lämpligast i det

enskilda fallet.

4 §

Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten

av lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande
påföljder inom Europeiska unionen och denna förordning.

2 kap. Erkännande och verkställighet av en svensk dom på
frivårdspåföljd i en annan medlemstat

Upplysningar till den dömde

1 §

Om det enligt lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av

frivårdspåföljder inom Europeiska unionen finns förutsättningar för att sända
över en dom på frivårdspåföljd till en annan medlemsstat för att erkännas och
verkställas där, ska Kriminalvården, om det är möjligt, upplysa den dömde
om detta. Kriminalvården ska även upplysa den dömde om innebörden av att
domen erkänns och verkställs i den andra staten.

SFS 2015:652

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:652

Upplysningar från och samråd med svenska myndigheter

2 §

Om en övervakningsnämnd vid handläggningen av ett ärende anser att

det finns förutsättningar att sända över en dom på frivårdspåföljd enligt lagen
(2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Euro-
peiska unionen, ska övervakningsnämnden upplysa Kriminalvården om detta.

3 §

Vid Kriminalvårdens prövning av om det finns förutsättningar för att

sända över en dom på frivårdspåföljd till en annan medlemsstat får myndig-
heten inhämta upplysningar från Migrationsverket, Skatteverket, Polismyn-
digheten eller någon annan myndighet.

Migrationsverket, Skatteverket och Polismyndigheten ska lämna de uppgif-

ter som behövs för Kriminalvårdens prövning.

4 §

Om den dömde har barn i Sverige, ska Kriminalvården samråda med

och inhämta yttrande från socialnämnden.

Socialnämnden ska lämna upplysningar om barnets tidigare kontakter med

den dömde, barnets fortsatta behov av kontakt och hur kontakten skulle på-
verkas av att en frivårdspåföljd verkställs i en annan medlemsstat.

Samråd med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

5 §

Om den andra medlemsstatens medgivande krävs för att sända över en

dom på frivårdspåföljd till den staten, ska Kriminalvården samråda med den
behöriga myndigheten där. Samråd med den behöriga myndigheten i den
andra staten ska även ske om den myndigheten begär det.

Kriminalvården får i övrigt vid behov samråda med den behöriga myndig-

heten i den andra staten.

�versändande av en dom på frivårdspåföljd

6 §

En dom på frivårdspåföljd som Kriminalvården sänder över till en

annan medlemsstat för erkännande och verkställighet i den staten ska åtföljas
av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilaga 1 till rådets rambeslut
2008/947/RIF om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på
domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och
övervakningsåtgärder.

Kriminalvården ska upprätta intyget. Intyget ska skrivas på eller översättas

till den andra medlemsstatens officiella språk eller ett annat språk som den
staten godtar.

7 §

Domen på frivårdspåföljd och intyget ska sändas över genom post eller

bud.

Kriminalvården får dock efter överenskommelse med den behöriga myn-

digheten i den andra medlemsstaten sända över domen och intyget genom
telefax, elektronisk post eller på annat sätt.

background image

3

SFS 2015:652

Entledigande av övervakare

8 §

Om en övervakare har förordnats för den dömde, ska Kriminalvården

entlediga övervakaren när den verkställande staten har erkänt domen på fri-
vårdspåföljd.

Underrättelser till Kriminalvården

9 §

Om den dömde har åtalats för annan brottslighet i Sverige efter det att

en dom på frivårdspåföljd har erkänts av en annan medlemsstat, ska åklagaren
underrätta Kriminalvården om åtalet och om huruvida verkställigheten bör
återföras till Sverige.

10 §

En domstol eller övervakningsnämnd som meddelar ett beslut till följd

av ett överlämnande enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (2015:650) om er-
kännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
ska sända en kopia av domen eller beslutet till Kriminalvården.

Begäran om information från den andra medlemsstaten

11 §

Om den andra medlemsstaten inte har lämnat en sådan förklaring som

avses i artikel 14.3 i rådets rambeslut 2008/947/RIF om tillämpning av princi-
pen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att
övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder, ska Kriminalvården
från den andra staten begära sådan information som framgår av artikel 16.2 i
samma rambeslut i samband med att domen sänds över enligt 6 §. Om det är
lämpligt får Kriminalvården även annars begära in sådan information från den
andra staten.

Underrättelser till den andra medlemsstaten

12 §

Kriminalvården ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndig-

heten i den andra staten om

1. alla omständigheter som skulle kunna föranleda ett följdbeslut i den sta-

ten,

2. en dom eller ett beslut till följd av ett överlämnande enligt 2 kap. 5 §

andra stycket lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårds-
påföljder inom Europeiska unionen, och

3. ett beslut om upphävande enligt 2 kap. 6 § lagen om erkännande och

verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av en utländsk
dom på frivårdspåföljd

Mottagande av en utländsk dom på frivårdspåföljd

1 §

Om en dom på frivårdspåföljd eller andra handlingar har sänts över till

en annan myndighet än Kriminalvården, ska den myndigheten genast vidare-
befordra domen och övriga handlingar till Kriminalvården.

Kriminalvården ska underrätta den behöriga myndigheten i den andra med-

lemsstaten om detta.

background image

4

SFS 2015:652

Samråd med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

2 §

Kriminalvården ska samråda med den behöriga myndigheten i den

andra medlemsstaten

1. innan Kriminalvården medger att en dom på frivårdspåföljd får sändas

över till Sverige,

2. om intyget till form eller innehåll är bristfälligt,
3. innan ett beslut att inte erkänna en dom på frivårdspåföljd meddelas,
4. innan ett beslut att upphäva en verkställbarhetsförklaring meddelas en-

ligt 3 kap. 15 § första stycket 3 lagen (2015:650) om erkännande och verkstäl-
lighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen, eller

5. om Kriminalvården fått tillfälle att yttra sig enligt 4 kap. 3 § andra

stycket lagen om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom
Europeiska unionen och samråd inte är uppenbart obehövligt.

3 §

Kriminalvården ska i övrigt vid behov samråda med den behöriga myn-

digheten i den andra medlemsstaten i frågor som rör erkännande och verkstäl-
lighet av en dom på frivårdspåföljd.

Upplysningar från och samråd med myndigheter i Sverige

4 §

Vid Kriminalvårdens prövning av om det finns förutsättningar för att er-

känna och verkställa en dom på frivårdspåföljd får myndigheten inhämta upp-
lysningar från Migrationsverket, Skatteverket, Polismyndigheten eller andra
myndigheter.

Migrationsverket, Skatteverket och Polismyndigheten ska lämna de uppgif-

ter som behövs för Kriminalvårdens prövning.

5 §

Om den dömde har barn i Sverige, ska Kriminalvården samråda med

och inhämta yttrande från socialnämnden.

Socialnämnden ska lämna upplysningar om barnets tidigare kontakter med

den dömde, barnets fortsatta behov av kontakt och hur kontakten skulle på-
verkas av att en frivårdspåföljd verkställs i Sverige.

6 §

Om en dom på frivårdspåföljd som har sänts över till Sverige för erkän-

nande och verkställighet rör en gärning på tryckfrihetsförordningens eller
yttrandefrihetsgrundlagens områden, ska Kriminalvården samråda med och
vid behov inhämta yttrande från Justitiekanslern.

Underrättelser till den andra medlemsstaten

7 §

Kriminalvården ska omedelbart underrätta den behöriga myndigheten i

den andra medlemsstaten om det inte kan meddelas ett beslut i fråga om er-
kännande och verkställighet inom 60 dagar efter det att Kriminalvården har
tagit emot domen på frivårdspåföljd. Kriminalvården ska ange orsaken till
förseningen och vid vilken tidpunkt myndigheten bedömer att ett beslut kan
meddelas.

8 §

Kriminalvården ska underrätta den behöriga myndigheten i den andra

medlemsstaten om

background image

5

SFS 2015:652

1. ett beslut i fråga om medgivande till att en dom på frivårdspåföljd sänds

över till Sverige,

2. ett beslut i fråga om erkännande och verkställighet av en dom på fri-

vårdspåföljd,

3. ett beslut under verkställigheten i Sverige som innebär en ändring av den

skyldighet den dömde ska iaktta med anledning av domen på frivårdspåföljd,
och

4. ett beslut enligt 3 kap. 15 § första stycket 3 lagen (2015:650) om erkän-

nande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen om
upphävande av verkställbarhetsförklaringen eller annat beslut som innebär att
verkställigheten av frivårdspåföljden upphör.

�&terförande av behörigheten att meddela följdbeslut

9 §

När Kriminalvården enligt 3 kap. 14 § andra stycket lagen (2015:650)

om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unio-
nen återför behörigheten att meddela följdbeslut till den andra staten, ska
myndigheten använda formuläret i bilaga II till rådets rambeslut 2008/947/RIF
av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt
erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa
påföljder och övervakningsåtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015