SFS 2015:653 Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

150653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:289) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1992:289) om särskild per-

sonutredning i brottmål, m.m. ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande
lydelse.

6 a §

Om Kriminalvården under personutredningen anser att det finns förut-

sättningar enligt lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av fri-
vårdspåföljder inom Europiska unionen att sända över en svensk dom på fri-
vårdspåföljd till en medlemsstat i Europeiska unionen för verkställighet av
påföljden i den staten, ska Kriminalvården redogöra för det i sitt yttrande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2015:653

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015