SFS 2015:654 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

150654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att 8, 10 och 11 §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

8 §

1

I fråga om den som har meddelats kontaktförbud, förbud enligt 3 kap.

5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud ska
belastningsregistret även innehålla uppgifter om beslutets innebörd och beslu-
tets giltighetstid.

10 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ären-
den om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden
om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar,
för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om

utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överens-
kommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndig-

heten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetspröv-

ning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, samt i andra tillståndsären-
den och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som
prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i

ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgif-

ter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,

1 Senaste lydelse 2011:972.

2 Senaste lydelse 2015:114.

SFS 2015:654

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:654

c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om

omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktori-

sation av delgivningsföretag, och

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den för-
ordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttill-
stånd, i fråga om den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen
(2005:716), i ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller

anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brott-
mål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberö-
vande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om erkän-
nande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för

tjänstgöring i internationella militära insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon
annan än den som ärendet gäller,

15. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet

gäller,

16. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

background image

3

SFS 2015:654

17. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som nota-

rie,

18. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
19. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427) om

erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen och
3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om för-
verkande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,

20. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, i fråga om
den som ärendet gäller,

21. allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, i fråga om en nämn-

deman som ska påbörja tjänstgöring i domstolen, och

22. en åklagarmyndighet i ärenden enligt förordningen (2014:1553) om

förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrätts-
liga förfaranden inom Europeiska unionen.

Uppgifter om någon annan än den som prövningen gäller enligt första

stycket 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller
6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud eller
förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

11 §

3

Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan

påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen

(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid pröv-

ning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbild-
ningen,

3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänst-

göring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar

om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklings-
störda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om
den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att

få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga

om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge
tillstånd eller godkänna som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § social-

tjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6�6 a och 8�10 §§ socialtjänstlagen,

3 Senaste lydelse 2015:385.

background image

4

SFS 2015:654

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

c) adoption enligt 6 kap. 12�16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alko-

hollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller,

11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (2006:548), i fråga om den som ärendet gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskade-

lagen (2014:322),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där en lämp-

lighetsprövning ska göras, i fråga om

a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att

föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller

b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,
15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden enligt Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012
om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av
och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd,
import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition, i fråga om den som prövningen gäller, och

16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten avser att an-

ställa eller anlita som uppdragstagare i den rättspsykiatriska undersöknings-
verksamheten.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut
om åtalsunderlåtelse, straffvarning, kontaktförbud och förbud enligt 3 kap.
5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)