SFS 2015:657 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

150657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13)
dels att 2 kap. 28 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 28 a §, av följande lydelse.

2 kap.

28 §

1

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om sjöfarten och luftfar-

ten när det gäller sådan dumpning och förbränning av avfall som regleras ge-
nom 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken.

Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med Polismyndigheten, Tullverket

och Kustbevakningen.

28 a §

I fråga om transporter av avfall som regleras i förordning (EG)

nr 1013/2006 har

1. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvar för tillsynen i Dalarnas, Gävle-

borgs, Jämtlands och Västernorrlands län,

2. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvar för tillsynen i Norrbottens och

Västerbottens län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län ansvar för tillsynen i Blekinge, Kalmar, Kro-

nobergs och Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvar för tillsynen i Gotlands, Stock-

holms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, �rebro och �stergötlands
län, och

5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvar för tillsynen i Hallands, Jön-

köpings, Värmlands och Västra Götalands län.

Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med andra berörda länsstyrelser och

med Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1243.

SFS 2015:657

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015