SFS 2015:659 Förordning om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

150659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1118) med
instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1118) med instruk-

tion för Energimarknadsinspektionen

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:659

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015