SFS 2015:660 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

150660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:520) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:520) med instruk-

tion för Statens energimyndighet

dels att 25 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 25 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:660

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015