SFS 2015:661 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

150661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 e § och rubriken närmast före

26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska
ha följande lydelse.

Särskilda bestämmelser om radio och tv

26 e §

2

Ett radio- eller tv-företag som har rätt att sända ut ett verk får ta upp

verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görs

1. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad

tid,

2. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll, eller
3. för att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över utsändnings-

verksamheten.

Den som enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryck-

frihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden är skyldig att
spela in ett program som tillhandahålls i beställ-tv får framställa exemplar av
verk som ingår i programmet, om det görs för att säkerställa bevisning om
programmets innehåll eller för att en statlig myndighet ska kunna utöva till-
syn över verksamheten.

Upptagningar som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast för de

ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt värde,
får de dock bevaras hos Kungl. biblioteket. Exemplar som avses i andra
stycket får användas endast för de ändamål som anges där.

En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i

ljudradio- och televisionsutsändningar och program som avses i andra stycket
får återge verk som ingår i dessa i den omfattning som motiveras av ändamå-
let med tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12.

2 Senaste lydelse 2008:1416.

SFS 2015:661

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:661

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)