SFS 2015:662 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

150662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696);

utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om radio- och tv-lagen

(2010:696)

dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 4, 5 och 7 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 3 §, 13 kap. 30 §, 16 kap. 2 och 16 §§,

17 kap. 5 § och 18 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 13 § och 7 kap. 3 a §, och

närmast före 5 kap. 13 § och 7 kap. 3 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Lagen genomför delvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/

13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fast-
ställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande
av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster),
nedan benämnt AV-direktivet.

3 §

3

Lagen tillämpas på tv-sändningar och beställ-tv som kan tas emot i

någon stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EES-stat), om leverantören av medietjänsten

1. är etablerad i Sverige enligt definitionen i artikel 2.3 i AV-direktivet, i

den ursprungliga lydelsen,

2. varken uppfyller kriteriet under 1 eller är etablerad i någon annan EES-

stat men använder sig av en satellitupplänk belägen i Sverige,

3. inte uppfyller något av kriterierna under 1 och 2 men använder sig av en

satellitkapacitet som tillhör Sverige, eller

4. inte uppfyller något av kriterierna under 1, 2 och 3 men är etablerad i

Sverige enligt artiklarna 49�54 i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt.

Utöver det som föreskrivs i första stycket gäller 2 kap. 3 §, 4 kap. 1�7 §§,

9 § 1�3, 6�9 och 16 samt 11�17 §§, 5 kap. 13 § och 16�20 kap. även den som
står under en annan EES-stats jurisdiktion enligt AV-direktivet, i den ur-
sprungliga lydelsen.

1 Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om
samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audio-
visuella medietjänster), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2012:702.

SFS 2015:662

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:662

5 kap.

Frihet att sända tv och tillhandahålla beställ-tv till Sverige

13 §

En leverantör av medietjänster som är etablerad i en annan EES-stat än

Sverige har rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige utan hinder av
svenska regler inom det regelområde som samordnas av AV-direktivet, i den
ursprungliga lydelsen. Det gäller även när tjänsten tillhandahålls genom vida-
resändning inom Sverige av en leverantör av medietjänster som står under
svensk jurisdiktion enligt 1 kap. 3 §.

I fråga om tv-sändningar finns dock i 16 kap. bestämmelser om samarbete

mellan myndigheter. I fråga om beställ-tv finns också bestämmelser i lagen
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
om att en domstol eller annan myndighet under vissa förhållanden med stöd
av lag får vidta en åtgärd som begränsar den fria rörligheten för en sådan
tjänst.

6 kap.

3 §

Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om

programmet inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt
5 kap. 5 §.

Programmens innehåll, och när det gäller tv-sändningar deras program-

läggning, får inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redaktio-
nella oberoendet hos leverantören av medietjänsten.

7 kap.

Krav på program som sponsras

3 a §

Innehållet i program som sponsras, och när det gäller tv-sändningar

deras programläggning, får inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på
det redaktionella oberoendet hos leverantören av medietjänsten.

13 kap.

30 §

Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år.

Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för radio och tv besluta att ett

tillstånd ska gälla för kortare tid.

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

16 kap.

2 §

Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning i

efterhand om program som har sänts i tv, sökbar text-tv eller ljudradio eller
tillhandahållits i beställ-tv står i överensstämmelse med denna lag och de pro-
gramrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna. Nämnden övervakar även
efterlevnaden av bestämmelserna om tillgänglighet i 5 kap. 12 § om beslutet
har meddelats av regeringen.

Sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 4 kap.

7 § ska inte granskas av granskningsnämnden för radio och tv.

background image

3

SFS 2015:662

Finner granskningsnämnden för radio och tv att en sändning eller ett till-

handahållande innehåller våldsskildringar eller pornografiska bilder i strid
med 5 kap. 2 eller 3 §, ska nämnden göra en anmälan om detta till Justitie-
kanslern.

16 §

En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en

annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett programföre-
tag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestämmelser
om

1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvud-

sakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse

som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i den ursprungliga
lydelsen.

Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot censur

finns i 1 kap. 2 och 3 §§ yttrandefrihetsgrundlagen.

17 kap.

5 §

Den som inte följer de bestämmelser och villkor som anges i denna

paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Detta gäller

1. villkor om annonser, sponsrade program och produktplacering som

beslutats med stöd av 4 kap. 10 §,

2. bestämmelserna om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen

enligt 5 kap. 5 § och 14 kap. 2 §,

3. bestämmelserna, när det gäller andra annonser än reklam, i 5 kap. 6 §,

8 kap. 6 och 9 §§, 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 och 4 §§,

4. bestämmelserna om exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 §,
5. bestämmelserna om produktplacering i 6 kap. 1 och 2 §§, 3 § första

stycket samt 4 §,

6. bestämmelserna om sponsring i 7 kap. 1�3 och 4�8 §§ samt 15 kap.

8�10 §§,

7. bestämmelserna om annonser i 8 kap. 1�5 §§, 7 § andra stycket och 10 §

samt 15 kap. 1 och 2 §§,

8. bestämmelserna om virtuell annonsering och elektroniska företagsskyl-

tar i 8 kap. 11 och 12 §§, eller

9. bestämmelserna om reklam i 8 kap. 15 §.
Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta

överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

Avgiften tillfaller staten.

18 kap.

2 §

4

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som läm-

nats av regeringen att sända ljudradio får återkallas om

1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 4�6 och 12 §§, 6 kap.

1 §, 2 § första stycket och andra stycket 1�3, 3 § första stycket och 4 §, 7 kap.
1, 2, 3 och 4�8 §§, 8 kap. 1�13 och 14 §§, 14 kap. 1�3 §§ eller 15 kap. 1�5,
6�9 och 10 §§, eller

4 Senaste lydelse 2013:1056.

background image

4

SFS 2015:662

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2. ett villkor som förenats med tillståndet med stöd av 4 kap. 8�11 §§ eller

11 kap. 3 § har åsidosatts på ett väsentligt sätt.

Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som getts av

regeringen att sända ljudradio får ändras till att avse annat sändningsutrymme,
om

1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen på

grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till
eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna
medges, eller

2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)