SFS 2015:665 Förordning om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

150665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statliga myndigheters användning av Statens
servicecenters tjänster;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska ha anslu-

tit sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster senast vid den tidpunkt
som anges i bilagan.

2 §

Bestämmelser om överenskommelser och samverkan mellan de myn-

digheter som anges i bilagan och Statens servicecenter finns i förordningen
(2012:208) med instruktion för Statens servicecenter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2015:665

Utkom från trycket
den 24 november 2015

background image

2

SFS 2015:665

Bilaga

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2017

Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bolagsverket
Boverket
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domarnämnden
E-hälsomyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Ersättningsnämnden
Exportkreditnämnden
Fastighetsmäklarinspektionen
Finanspolitiska rådet
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försäkringskassan
Gentekniknämnden
Göteborgs universitet
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Institutet för språk och folkminnen
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
Kungl. biblioteket
Kustbevakningen
Lantmäteriet

background image

3

SFS 2015:665

Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Medlingsinstitutet
Mittuniversitetet
Moderna museet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Revisorsnämnden
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet)
Rättsmedicinalverket
Sametinget
Skatteverket
Skolforskningsinstitutet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens institutionsstyrelse
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima museer
Statens medieråd
Statens musikverk
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Stockholms konstnärliga högskola
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

background image

4

SFS 2015:665

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Tullverket
Tillväxtverket
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Trafikanalys
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Upphandlingsmyndigheten
Valmyndigheten
�verklagandenämnden för studiestöd