SFS 2015:674 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

150674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 17 och 41 g §§ socialförsäk-

ringsbalken ska ha följande lydelse.

12 kap.

17 §

2

En förälder kan genom skriftlig anmälan till Försäkringskassan avstå

rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern.

Detta gäller dock inte föräldrapenning på sjukpenningnivå enligt 21 och

22 §§ såvitt avser en tid om

1. 90 dagar för varje barn, eller
2. 90 dagar för barnen gemensamt vid flerbarnsfödsel.
I anmälan ska det anges vilka ersättningsnivåer enligt 18 § avståendet av-

ser.

41 g §

3

Om en förälder för tid före utgången av barnets fjärde levnadsår,

räknat från barnets födelse eller därmed likställd tidpunkt, har fått föräldra-
penning som avses i 17 § under färre än 90 dagar, kan han eller hon inte avstå
rätten att få föräldrapenning till förmån för den andra föräldern i fråga om en
tid som motsvarar de 90 dagarna efter avdrag för det antal dagar under vilka
han eller hon har fått sådan föräldrapenning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för föräldrapenning för ett barn som

har fötts före ikraftträdandet, eller vid adoption, när den som adopterat barnet
har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:124, bet. 2015/16:SfU5, rskr. 2015/16:31.

2 Senaste lydelse 2013:999.

3 Senaste lydelse 2013:999.

SFS 2015:674

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015