SFS 2015:676 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

150676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 58 kap. 18 § ska upphöra att gälla,
dels att 41 kap. 21 §, 58 kap. 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 och 24 §§ samt

63 kap. 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 58 kap. 20 a §, av följande lydelse.

41 kap.

21 §

En fastställd livränta ska för varje år räknas om med ledning av ett sär-

skilt tal. Detta tal ska visa den årliga procentuella förändringen av halva den
reala inkomstförändringen med tillägg för den procentuella förändringen i det
allmänna prisläget i juni två år före det år livräntan omräknas och det all-
männa prisläget i juni året närmast före det året. Den reala inkomstföränd-
ringen ska beräknas på det sätt som anges i 58 kap. 12 § med den ändringen
att när inkomsterna beräknas ska den årliga förändringen i det allmänna pris-
läget under samma period, räknat från juni till juni, räknas bort.

Livräntan får räknas om till högst ett belopp som utgör samma andel av 7,5

gånger det för året fastställda prisbasbeloppet som den andel av livränte-
underlaget som svarar mot nedsättningen av förvärvsförmågan enligt 8 §.

58 kap.

12 §

2

Förändringen av indextalet mellan två på varandra följande år ska

motsvara den beräknade årliga relativa förändringen av de inkomster som
anges i 11 § mellan det andra året före det år som indexet avser och året där-
efter.

14 §

Vissa beräkningar som anges i denna balk ska grundas på ett balanstal

och ett dämpat balanstal. Balanstalet beräknas enligt andra stycket och 15�
20 §§. Det dämpade balanstalet beräknas enligt 20 a §.

Balanstalet beräknas för varje år och ska visa kvoten mellan
� summan av fördelningssystemets avgiftstillgång och värdet av tillgång-

arna hos Första�Fjärde och Sjätte AP-fonderna och

1 Prop. 2014/15:125, bet. 2015/16:SfU6, rskr. 2015/16:32.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

SFS 2015:676

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:676

� fördelningssystemets pensionsskuld vid utgången av det andra året före

det år balanstalet avser.

Balanstalet ska avrundas till fyra decimaler.

15 §

Med avgiftstillgång avses produkten av

� avgiftsinkomsterna till fördelningssystemet och
� medelvärdet av tiden i år räknat från det att en pensionsrätt tjänas in till

det att den betalas ut i form av pension (omsättningstiden).

Med värdet av tillgångarna hos Första�Fjärde och Sjätte AP-fonderna av-

ses värdet av de redovisade marknadsvärdena av tillgångarna hos Första�
Fjärde och Sjätte AP-fonderna vid utgången av det andra året före det år
balanstalet avser.

17 §

Med avgiftsinkomsterna avses inkomsterna det andra året före det år

balanstalet avser.

19 §

Med omsättningstid avses omsättningstiden för det tredje året före det

år balanstalet avser.

20 §

3

Pensionsskulden beräknas för det andra året före det år balanstalet av-

ser, som summan av

1. pensionsbehållningar, enligt 62 kap. 5�7 §§, utan beaktande av föränd-

ringen av inkomstindex mellan det andra året före det år balanstalet avser och
året därefter,

2. det beräknade värdet av pensionsrätter för inkomstpension enligt 61 kap.

5�10 §§,

3. utbetalad pension för varje åldersgrupp i december multiplicerad med

beräknat antal återstående utbetalningar av ett genomsnittligt pensionsbelopp
för samma åldersgrupp, justerat med den räntefaktor som anges i 62 kap. 36 §
och

4. det beräknade värdet av kommande utbetalningar av tilläggspension för

dem som inte börjat ta ut sådan pension.

Om ett balansindex har beräknats enligt 22�24 §§ för det år som värdet av

pensionsrätter för inkomstpension ska beräknas enligt första stycket 2, ska
pensionsrätterna beräknas på det sätt som anges i 62 kap. 5 § andra stycket.

Om ett balansindex har beräknats enligt 22�24 §§ för året före det år

balanstalet avser, ska det framräknade beloppet i första stycket 3 multipliceras
med det dämpade balanstalet för detta år.

20 a §

Under en sådan period som anges i 22 § ska ett dämpat balanstal an-

vändas.

Det dämpade balanstalet för ett år utgörs av summan av talet 1 och det tal

som motsvarar en tredjedel av differensen mellan balanstalet som har fast-
ställts för samma år och talet 1. Det dämpade balanstalet ska avrundas till fyra
decimaler.

21 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om balans-
talet och det dämpade balanstalet.

3 Senaste lydelse 2014:1548.

background image

3

SFS 2015:676

23 §

När balansindexet första gången bestäms för en sådan period som

anges i 22 § ska balansindexet räknas fram som produkten av

� det dämpade balanstalet och
� inkomstindexet för samma år.

24 §

Efter det att balansindexet beräknats första gången enligt 23 § ska, för

varje därpå följande år under perioden, det beräknade balansindexet multipli-
ceras med kvoten mellan

� inkomstindexet efter årsskiftet och
� inkomstindexet före årsskiftet.
Produkten ska därefter multipliceras med det dämpade balanstalet som ska

gälla efter årsskiftet.

63 kap.

17 §

4

Om ett balansindex har fastställts för det år den försäkrade fyller 65 år

ska pension för den som är född något av åren 1938�1953 från och med den
månad den försäkrade fyller 65 år multipliceras med kvoten mellan det
balansindex och det inkomstindex som har fastställts för det året.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. De nya bestämmelserna i 58 kap. tillämpas första gången vid beräkning

av inkomstindex, balanstal, dämpat balanstal och balansindex för år 2017
med de undantag som anges i punkterna 3 och 4. När beräkningarna görs ska
de balanstal som har fastställts för respektive år användas.

3. Inkomstindex för år 2017 ska beräknas enligt följande. Det inkomst-

index som har fastställts för år 2016 ska multipliceras med kvoten mellan

� beräknad genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2016, efter av-

drag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har
fyllt minst 16 år och högst 64 år och

� beräknad genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2015, efter av-

drag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har
fyllt minst 16 år och högst 64 år.

Vid beräkningen av inkomsterna tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.
4. Inkomstindex för år 2018 ska beräknas enligt följande. Det inkomst-

index som har fastställts för år 2016 ska multipliceras med kvoten mellan

� beräknad genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2017, efter av-

drag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har
fyllt minst 16 år och högst 64 år och

� genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2015, efter avdrag för

allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt
minst 16 år och högst 64 år.

Vid beräkningen av inkomsterna tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.
5. De nya bestämmelserna i 41 kap. 21 § och 63 kap. 17 § tillämpas första

gången vid omräkning av livränta respektive beräkning av årlig tilläggspen-
sion för år 2017.

4 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

4

SFS 2015:676

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)