SFS 2015:678 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

150678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1

dels att 18 a § ska ha följande lydelse,
dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse.

18 a §

2

Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-

direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där
författningen kungörs.

Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska en hänvisning
till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

2 Senaste lydelse 2011:433.

SFS 2015:678

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:678

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga 1

3

Författningssamlingar för centrala myndigheter

3 Senaste lydelse 2015:304.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning Särskild föreskrift

Migrations-
verket

Migrationsverkets
författningssamling

MIGRFS

Myndigheten
för press, radio
och tv

Myndigheten för
press, radio och tv:s
författningssamling

MPRTFS

Myndigheten
för samhälls-
skydd och
beredskap

Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skaps författningssam-
ling

MSBFS

Utnyttjas också av
Riksvärderings-
nämnden