SFS 2015:680 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

150680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 12 november 2015.

Regeringen föreskriver att 25 och 26 a §§ förordningen (1987:978) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

25 §

1

I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för registrering

och kungörande samt för handläggning och prövning avgifter betalas med föl-
jande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av en förening, 1 400 kronor, eller, om

sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk
signatur, 1 100 kronor,

2. vid en anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar att föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kro-
nor,

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 12 kap. 6 eller

31 § lagen om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

4. vid en anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekono-

miska föreningar, 1 000 kronor,

5. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska

ske, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-
tecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring

av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska
en avgift enligt första stycket 5 betalas för varje sådan firma.

Om en anmälan enligt första stycket 3 avser registrering av en fusionsplan

med fler än en överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag, ska även
en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktie-
bolag.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,
3. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,
4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 §

lagen om ekonomiska föreningar.

Avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 §

andra stycket första meningen, 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar

1 Senaste lydelse 2008:736.

SFS 2015:680

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:680

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

eller för registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom om upp-
hävande av firmaregistrering.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas

inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats.

26 a §

2

För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska, i de fall som anges i a�i, avgifter
betalas med följande belopp:

a) undantag från kravet att utse verkställande direktör (6 kap. 3 §), 935 kro-

nor,

b) undantag från bosättningskraven (6 kap. 4 och 11 §§), 475 kronor,
c) undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (8 kap. 3 §),

1 200 kronor,

d) medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan får vara revisor

(8 kap. 4 §), 1 200 kronor,

e) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (8 kap. 5 §), 685 kro-

nor,

f) undantag från bestämmelser om avsättning till eller nedsättning av

reservfond (10 kap. 6 §), 685 kronor,

g) likvidation enligt 11 kap. 4 a §, 475 kronor,
h) tillstånd till verkställande av en fusionsplan (12 kap. 11 §), 900 kronor,
i) ärenden om att en tillgång av ringa värde ska tillfalla Allmänna arvsfon-

den (11 kap. 13 §), 740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket h avser en fusion med fler än en över-

låtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag, ska även en
avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktie-
bolag.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om hand-

läggningen av ansökan har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:981.