SFS 2015:682 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

150682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:824) med instruk-

tion för Kammarkollegiet

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 b §, av följande lydelse.

5 §

1

Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan

har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka
rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om
nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift
att göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av

Regeringskansliet

a) värdera och redovisa detta innehav,
b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott

och andra ekonomiska händelser,

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller Rege-

ringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de villkor som
kan vara förenade med bidragen samt besluta om uppskov med den ekono-
miska redovisningen i de fall revisionen inte är klar inom föreskriven tid,

7. att avgöra ansökningar om bidrag enligt förordningen (1993:712) om

den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. samt hantera
arkivering av ärenden, och

8. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår ef-

ter det att en myndighet har upphört.

1 Senaste lydelse 2011:120.

SFS 2015:682

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:682

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

8 b §

Myndigheten ska som behörig myndighet fullgöra de uppgifter som

följer av lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den
21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumettvister och om ändring av
förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)