SFS 2015:688 Förordning om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

150688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (1979:291) om tolktaxa

1 ska ha

följande lydelse.

1 §

Ersättning till tolk vid allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,

Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, åklagar-
myndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndig-
heten ska betalas enligt taxa som fastställs av Domstolsverket. Taxan fast-
ställs efter samråd med Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhets-
polisen och Kronofogdemyndigheten.

Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1128.

SFS 2015:688

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015