SFS 2015:689 Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

150689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:805) om
ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

1

Reseersättning, traktamente och ersättning för tidsspillan får tillerkän-

nas

1. vittne,
2. sådan sakkunnig vid allmän domstol som inte har utsetts av rätten,
3. målsägande som ska höras i brottmål i anledning av åklagarens talan,
4. vårdnadshavare eller annan som ska höras enligt 26 § lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och vårdnadshavare som
ska höras enligt 21 kap. 1 § rättegångsbalken,

5. den som förordnats till särskild personutredare enligt 3 § lagen

(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och som ska höras
vid allmän domstol,

6. förtroendeman enligt 4 § lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m. som ska höras vid allmän domstol,

7. den som ska höras under förundersökning i brottmål eller enligt 23 kap.

3 § tredje stycket rättegångsbalken,

8. den som, utan att vara part, ska höras enligt utlänningslagen (2005:716)

eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

9. den som, utan att vara part, ska höras enligt lagen (1970:417) om mark-

nadsdomstol m.m.,

10. den som, utan att vara part, ska höras enligt lagen (1973:188) om

arrende- och hyresnämnder,

11. den som medverkar vid en utredning enligt 6 § lagen (1988:609) om

målsägandebiträde, 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) eller 4 § lagen
(1996:1620) om offentligt biträde,

12. den som, utan att vara sökande, på kallelse av inskrivningsmyndigheten

har inställt sig för att höras vid lagfartssammanträde eller sammanträde enligt
19 kap. 16 § jordabalken,

13. den som, utan att vara sökande, på kallelse av registermyndigheten har

inställt sig för att höras vid sammanträde enligt 2 kap. 21 § sjölagen
(1994:1009),

1 Senaste lydelse 2008:957.

SFS 2015:689

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:689

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

14. den som, utan att vara part, ska höras under utredning som avses i 9 §

andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

15. den som, utan att vara part, ska höras inför Nämnden mot diskrimine-

ring enligt diskrimineringslagen (2008:567),

16. tredje man som ska höras inför Kronofogdemyndigheten enligt 2 kap.

11 § utsökningsbalken,

17. den som, utan att vara sökande, på kallelse av inskrivningsmyndigheten

har inställt sig för att höras vid sammanträde enligt 22 § förordningen
(2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

Ersättning till vittne lämnas även i fall som avses i 36 kap. 8 § rättegångs-

balken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)