SFS 2015:697 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

150697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska införas tre nya paragrafer, 7 kap.
8 e�8 g §§, av följande lydelse.

7 kap.

8 e §

Den som driver ett insamlingssystem med tillstånd enligt 45 § förord-

ningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje kalen-
derår betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets
prövnings- och tillsynsverksamhet.

8 f §

En producent eller producentrepresentant som har skyldigheter enligt

förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje
kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 1 000 kronor för verkets
tillsynsverksamhet.

8 g §

En producent som har skyldigheter enligt förordningen (2008:834) om

producentansvar för batterier ska för varje kalenderår betala en avgift till
Naturvårdsverket med 1 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:697

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015