SFS 2015:702 Förordning om ändring i förordningen (1996:221) om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz

150702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:221) om svenska
försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i
Schweiz;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1996:221) om svenska försäk-

ringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz ska ha följande lydelse.

5 §

1

För försäkringsföretagets verksamhet i Schweiz ska, i stället för be-

stämmelserna i 5 och 6 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), det landets
bestämmelser gälla för

� beräkning av försäkringstekniska avsättningar,
� placering av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsättning-

arna, samt

� lokalisering av dessa tillgångar och begränsning av valutakursförluster.
Den behöriga myndigheten i Schweiz ansvarar för kontrollen av att dessa

bestämmelser följs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:259.

SFS 2015:702

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015