SFS 2015:703 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

150703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 e §, av följande lydelse.

5 e §

Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av

Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
13 § och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens
storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande.

1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital be-
lopp. Avgiftsklass M.

3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsh-

oldingsföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital me-
tod. Avgiftsklass P.

4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av
kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.

5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kre-

ditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföre-

tag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

1. Denna förordning träder i kraft den 8 december 2015.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2015:703

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:703

Bilaga

1

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C

Punkten 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek
(1 kap. 19 och 19 b §§)

G

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §)

N–P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §)

G–N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen
av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)

G–N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)

M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)

P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för
att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)

Q–S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en
särskild metod (8 kap. 8 §)

G–N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av
solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §)

N–AC

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen
(19 kap. 11 §)

H

Undantag från gruppreglerna för blandade finansiella holdingföretag
(19 kap. 13 eller 14 §)

I

Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade
kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet
(19 kap. 17 §)

K

Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp
(19 kap. 23 §)

N–AC

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare från
tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital
belopp (19 kap. 36 §)

M

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital
metod (19 kap. 36 §)

P

1 Senaste lydelse 2015: 399.

background image

3

SFS 2015:703

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av
kapitalbasmedel (19 kap. 36 §)

K

Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över
riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp
(19 kap. 39 eller 40 §)

H

Kontroll av likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 66 §)

L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)

L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning
(19 kap. 84 §)

M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av
tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
för specialföretag (20 kap. 4 §)

Q

Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen
(punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
försäkringsrörelselagen)

G

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015