SFS 2015:703 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

150703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 e §, av följande lydelse.

5 e §

Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av

Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
13 § och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens
storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande.

1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital be-
lopp. Avgiftsklass M.

3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsh-

oldingsföretag och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital me-
tod. Avgiftsklass P.

4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag � klassificering av
kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.

5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kre-

ditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföre-

tag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

1. Denna förordning träder i kraft den 8 december 2015.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2015:703

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:703

Bilaga

1

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C

Punkten 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek
(1 kap. 19 och 19 b §§)

G

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §)

N�P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §)

G�N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen
av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)

G�N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)

M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)

P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för
att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)

Q�S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en
särskild metod (8 kap. 8 §)

G�N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av
solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §)

N�AC

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen
(19 kap. 11 §)

H

Undantag från gruppreglerna för blandade finansiella holdingföretag
(19 kap. 13 eller 14 §)

I

Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade
kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet
(19 kap. 17 §)

K

Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp
(19 kap. 23 §)

N�AC

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare från
tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital
belopp (19 kap. 36 §)

M

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital
metod (19 kap. 36 §)

P

1 Senaste lydelse 2015: 399.

background image

3

SFS 2015:703

Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag
och blandade finansiella holdingföretag � klassificering av
kapitalbasmedel (19 kap. 36 §)

K

Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över
riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp
(19 kap. 39 eller 40 §)

H

Kontroll av likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 66 §)

L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)

L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning
(19 kap. 84 §)

M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av
tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
för specialföretag (20 kap. 4 §)

Q

Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen
(punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
försäkringsrörelselagen)

G

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015