SFS 2015:704 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

150704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att 3, 6 och 8 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 e §, av följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsin-

stituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

1 Senaste lydelse 2015:309.

SFS 2015:704

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:704

� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, och

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG
om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II).

5 e §

Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Fi-

nansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
13 § och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens
storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande.

1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital be-
lopp. Avgiftsklass M.

3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingsföretag och blandade finansiella holdingföretag � tilläggskapital
metod. Avgiftsklass P.

4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag � klassificering av ka-
pitalbasmedel. Avgiftsklass K.

5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kre-

ditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföre-

tag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

6 §

2

Avgift ska betalas till Finansinspektionen på det sätt som inspektionen

anvisar. Handläggningen av ansökan eller anmälan kommer att påbörjas först

2 Senaste lydelse 2009:1415.

background image

3

SFS 2015:704

när betalningen har kommit inspektionen till handa. Ansökan eller anmälan
kan avvisas om betalning inte har kommit inspektionen till handa inom 30 da-
gar från det att inspektionen har anvisat hur betalningen ska ske.

8 §

3

Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i

ärende om

1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 6 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 17 § försäkrings-

rörelselagen,

3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap.

4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och

4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293)

om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. De äldre bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för försäkringsföretag

som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som
avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:261.

background image

4

SFS 2015:704

Bilaga

4

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång
(4 kap. 2 § 1)

D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2)

D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket)

D

Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i
koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och
övriga företag som det finns ett ägarintresse i (4 kap. 2 § 5 b)

G

Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen
(1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden
(4 kap. 2 § 10)

D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5 )

D

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

Q

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

L

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §)

D

Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i
eller ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap.
18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §)

G

4 Senaste lydelse 2015:703. �ndringen innebär bland annat att ärendeslaget enligt la-
gen (2010:2043) om undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska avsätt-
ningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring har tagits bort ur bilagan.

background image

5

SFS 2015:704

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag
som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen
(5 kap. 4 b §)

D

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
enligt 5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)

N�P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid
beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 § försäkrings-
rörelselagen (5 kap. 5 §)

G�N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de
försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 § försäkrings-
rörelselagen (5 kap. 5 §)

G�N

Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbasmedel
enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

K

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

Q�S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk
enligt en särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(5 kap. 12 §)

G�N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning
av solvenskapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

N�AC

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

M�T

Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av
en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

H�S

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 9 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

M�R

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

L

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek
(1 kap. 19 och 19 b §§)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet
(1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i
utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande
av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller
stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

background image

6

SFS 2015:704

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller
stadgar (2 kap. 9 §)

H

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)

R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring
(3 kap. 22 § andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §)

G

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §)

N�P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §)

G�N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen
av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)

G�N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)

M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)

P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar
för att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)

Q�S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk
enligt en särskild metod (8 kap. 8 §)

G�N

Tillstånd att använda en intern modell för
beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §)

N�AC

Tillstånd att genomföra större ändringar av en
intern modell (9 kap. 7 § andra stycket)

M�T

Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument
för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket)

H�S

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §)

M�R

Undantag från krav som gäller den som utför
uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen
(10 kap. 18 § tredje stycket)

G

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt
beräkningsunderlag (10 kap. 23 § fjärde stycket)

D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§,

background image

7

SFS 2015:704

12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §)

L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§)

L

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av
aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)

J

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen
(19 kap. 11§)

H

Undantag från gruppreglerna för blandade finansiella
holdingföretag (19 kap. 13 eller 14 §)

I

Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade
kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet
(19 kap. 17 §)

K

Tillstånd till användning av interna modeller inom
en grupp (19 kap. 23 §)

N�AC

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare
från tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Godkännande av poster i kapitalbasen i
försäkringsholdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag � tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §)

M

Godkännande av poster i kapitalbasen i
försäkringsholdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag � tilläggskapital metod (19 kap. 36 §)

P

Godkännande av poster i kapitalbasen i
försäkringsholdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag � klassificering av kapitalbasmedel
(19 kap. 36 §)

K

Undantag från tillämpning av bestämmelser om
tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner
inom en grupp (19 kap. 39 eller 40 §)

H

Kontroll av likvärdighet � tillsyn (19 kap. 66 §)

L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)

L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning
(19 kap. 84 §)

M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och
beviljande av tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
specialföretag (20 kap. 4 §)

H

Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen
(punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
[2015:700] om ändring i försäkringsrörelselagen [2010:2043])

G

background image

8

SFS 2015:704

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den
10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och
utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II)

�&terbetalning och inlösen (Artikel 71.1.h, 71.1.k, 71.1.m,
73.1.d, 73.1.h, 73.1.j, 77.1.d och 77.1.h)

K