SFS 2015:704 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

150704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att 3, 6 och 8 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 e §, av följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksam-

het,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsin-

stituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2004:575) om europabolag,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

1 Senaste lydelse 2015:309.

SFS 2015:704

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:704

– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

– lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, och

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG
om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II).

5 e §

Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Fi-

nansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
13 § och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens
storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande.

1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital be-
lopp. Avgiftsklass M.

3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingsföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital
metod. Avgiftsklass P.

4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-

holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av ka-
pitalbasmedel. Avgiftsklass K.

5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kre-

ditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföre-

tag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

6 §

2

Avgift ska betalas till Finansinspektionen på det sätt som inspektionen

anvisar. Handläggningen av ansökan eller anmälan kommer att påbörjas först

2 Senaste lydelse 2009:1415.

background image

3

SFS 2015:704

när betalningen har kommit inspektionen till handa. Ansökan eller anmälan
kan avvisas om betalning inte har kommit inspektionen till handa inom 30 da-
gar från det att inspektionen har anvisat hur betalningen ska ske.

8 §

3

Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i

ärende om

1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 6 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 17 § försäkrings-

rörelselagen,

3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap.

4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och

4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293)

om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. De äldre bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för försäkringsföretag

som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som
avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:261.

background image

4

SFS 2015:704

Bilaga

4

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång
(4 kap. 2 § 1)

D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2)

D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket)

D

Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i
koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och
övriga företag som det finns ett ägarintresse i (4 kap. 2 § 5 b)

G

Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen
(1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden
(4 kap. 2 § 10)

D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5)

D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5 )

D

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

Q

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

L

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §)

D

Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i
eller ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap.
18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §)

G

4 Senaste lydelse 2015:703. Ändringen innebär bland annat att ärendeslaget enligt la-
gen (2010:2043) om undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska avsätt-
ningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring har tagits bort ur bilagan.

background image

5

SFS 2015:704

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag
som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen
(5 kap. 4 b §)

D

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
enligt 5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)

N–P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid
beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 § försäkrings-
rörelselagen (5 kap. 5 §)

G–N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de
försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 § försäkrings-
rörelselagen (5 kap. 5 §)

G–N

Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbasmedel
enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

K

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

Q–S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk
enligt en särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(5 kap. 12 §)

G–N

Tillstånd att använda en intern modell för beräkning
av solvenskapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

N–AC

Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell
enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

M–T

Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av
en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

H–S

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 9 kap. 8 §
försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)

M–R

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

L

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek
(1 kap. 19 och 19 b §§)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet
(1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i
utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande
av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller
stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

background image

6

SFS 2015:704

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller
stadgar (2 kap. 9 §)

H

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)

R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring
(3 kap. 22 § andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §)

G

Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §)

N–P

Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur
vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §)

G–N

Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen
av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)

G–N

Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)

M

Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)

P

Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar
för att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)

Q–S

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk
enligt en särskild metod (8 kap. 8 §)

G–N

Tillstånd att använda en intern modell för
beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §)

N–AC

Tillstånd att genomföra större ändringar av en
intern modell (9 kap. 7 § andra stycket)

M–T

Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument
för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket)

H–S

Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna
solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §)

M–R

Undantag från krav som gäller den som utför
uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen
(10 kap. 18 § tredje stycket)

G

Undantag från att upprätta försäkringstekniskt
beräkningsunderlag (10 kap. 23 § fjärde stycket)

D

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)

E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§,

background image

7

SFS 2015:704

12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §)

L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§)

L

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av
aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)

J

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen
(19 kap. 11§)

H

Undantag från gruppreglerna för blandade finansiella
holdingföretag (19 kap. 13 eller 14 §)

I

Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade
kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet
(19 kap. 17 §)

K

Tillstånd till användning av interna modeller inom
en grupp (19 kap. 23 §)

N–AC

Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare
från tredjeland (19 kap. 30 §)

L

Godkännande av poster i kapitalbasen i
försäkringsholdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag – tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §)

M

Godkännande av poster i kapitalbasen i
försäkringsholdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag – tilläggskapital metod (19 kap. 36 §)

P

Godkännande av poster i kapitalbasen i
försäkringsholdingföretag och blandade finansiella
holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel
(19 kap. 36 §)

K

Undantag från tillämpning av bestämmelser om
tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner
inom en grupp (19 kap. 39 eller 40 §)

H

Kontroll av likvärdighet – tillsyn (19 kap. 66 §)

L

Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)

L

Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning
(19 kap. 84 §)

M

Godkännande av bolagsordning eller stadgar och
beviljande av tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
specialföretag (20 kap. 4 §)

H

Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen
(punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
[2015:700] om ändring i försäkringsrörelselagen [2010:2043])

G

background image

8

SFS 2015:704

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den
10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och
utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II)

Återbetalning och inlösen (Artikel 71.1.h, 71.1.k, 71.1.m,
73.1.d, 73.1.h, 73.1.j, 77.1.d och 77.1.h)

K

;