SFS 2015:705 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

150705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 19 november 2015.

Regeringen föreskriver att 3, 13 och 16 §§ förordningen (2007:1135) om

årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha föl-
jande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på ak-

tiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
– 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

1 Senaste lydelse 2014:997.

SFS 2015:705

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

2

SFS 2015:705

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

– 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

– 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

– 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

– 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och
– 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag.

13 §

2

Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 13 000 kr.

16 §

3

Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 40 000 kr, om
deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. För försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter

att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten
2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) gäller 3 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:753.

3 Senaste lydelse 2011:1179.